Întrebare: Va avea loc o convertire la creştinism a tuturor evreilor?

 

Răspuns: răspunsul este simplu: NU! Biblia nu învaţă nicăieri de o convertire a evreilor în masă la creştinism! Doar evreii individuali pot crede în Isus şi Îl pot urma ca discipoli ai Săi. În primul secol doar evreii individuali s-au convertit (Fapte 13:43-50; Fapte 17:1-5).

Romani cap.11 apostolul Pavel, face o frumoasă paralelă dintre evrei şi oamenii naţiunilor! După ce Pavel spune în Romani 11:1-5, că Dumnezeu nu şi-a lepădat poporul Israel (natural), dovadă că el (Pavel) însuşi, era un evreu din seminţia lui Beniamin, el arată că în orice timp a existat o rămăşiţă fidelă lui Dumnezeu în Israel, şi chiar dacă în timpul lui Pavel, o parte din Israel, a căzut în împietrire, sau insensibilitate faţă de evanghelie, respingându-l pe Isus, Dumnezeu s-a folosit de aceasta să aducă salvare la naţiuni. Totuşi va veni un timp, când Israel îşi va reveni, şi tot Israelul va fi salvat, deoarece Dumnezeu nu se schimbă, nu-i pare rău de darurile şi alegerea făcută, şi o face şi datorită părinţilor lor (Avraam, Isac, Iacob, etc.) credincioşi.

Dumnezeu ne-a închis pe toţi (evrei şi naţiuni), în neascultare, ca să se îndure de toţi, de naţiuni acuma până când nu se va încheia „plinătatea neamurilor, şi de Israel, atunci când Isus va veni „şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacob”, ca astfel ‚tot Israelul să fie salvat’.

Unii interpretează v.25, că se referă la Israelul carnal din care o parte a căzut în insensibilitate, iar Israelul care va fi tot salvat, din v.26, că se referă la cel spiritual. Dar aceasta este o interpretare inconsecventă, dacă Israel din v. 25, este cel carnal, atunci v. 26 care este o continuare a v. 25, nu se poate referi decât la cel carnal. În plus, v.27-32, este evident că se referă în v. 26 la Israelul carnal, deoarece doar ei sunt „în ce priveşte evanghelia, ei sunt vrăşmaşi”, doar ei „sunt iubiţi datorită părinţilor lor”, dar ei în timpul lui Pavel erau neascultători.

Profeţiile Bibliei despre căinţa lui Israel nu au legătură cu convertirea creştină; ci cu căinţa pentru călcarea legii vechiului legământ şi pentru că l-au ucis pe Mesia! Ei nu se vor boteza în apă, şi nu vor experimenta naştere din apă şi Spirit!

Schimbarea lor are legătură cu vechiul legământ, căci ei vor păzi în mileniu: poruncile vechiului legământ şi nu se vor mai închina în spirit şi adevăr ca şi creştinii (Ioan 4:24), ci la templu din Ierusalim, după rânduielile lui Moise! – Zaharia 14:17-21; Isaia 2:2-4.

Poporul Israel va trece prin mai multe încercări succesive în care unii vor pieri, ucişi de duşmani lor (Daniel 11:33; Zaharia 14:1-2), sau chiar de Dumnezeu în ziua Lui! Căci, în ziua aceea (ziua venirii Domnului), două tremii vor fi nimicite, doar unii evrei nu vor pierii, o treime purificată, numită în Scripturi: „Rămăşiţa lui Israel” (Zaharia 12:8-9; Tefania 3:12-13). Această treime va forma tot Israelul ca va fi salvat (Romani 11:26)!!!

Astfel, după răpirea adunării lui Cristos (1Tesaloniceni 4:15-17), a Miresei (corpului lui Isus), la cea din urmă trâmbiţă (comp. 1Corinteni 15:51-54, cu Apocalipsa 11:15-19; Apocalipsa 16:18-21), în ziua Domnului (1Corinteni 1:8-9). Tot în aceiaşi zi, dar după răpirea miresei lui Cristos, Israelul Îl vede pe Mesia, pe Isus pe care L-au străpuns prin romani, ei se vor pocăi, vor plănge, le va părea rău, şi ei vor fi salvaţi şi schimbaţi (Zaharia 12:10).

Apoi are loc lupta numită: Har-maghedon, când Isus Cristos cu sfinţii, vor apăra şi izbăvi rămăşiţa lui Israel, când se vor lupta cu Diavolul, îngerii şi oamenii lui (Zaharia 14:3-9; Apocalipsa  2:26-27; Apocalipsa 17:14).

Atunci vor exista supravieţuitori ai luptei de la Har-maghedon (Zaharia 14:12-16; Apocalipsa  20:1-3).

Cine vor fi aceştia?

Supravieţuitorii Har-rmaghdonului provin din Israelul natural care se întoarce la Iehova în ziua venirii Domnului Isus, despre această moştenire a ţări lor, vorbesc aproape toţi profeţii (Isaia 44:1-5; Ieremia 31:35-40; Ezechiel 37:21-28; cap.38,39; Osea 3:4,Osea 3:5; Ioel 3:6-20; Amos 9:11-15; Obadia 17-21; Mica 7:18-20; Tefania 3:12-20; Zaharia 12:1-10; cap.13,14).

Convertirea lor nu este la creştinism, ci la lege, la templu, la rânduielile date prin Moise!

Salvarea lui Israel din Romani 11:26, se referă la o salvare de naţiunile venite împotriva Ierusalimului (Zaharia 14:12-15; Ezechiel 38:14-23), nu o salvare în sensul de naştere din nou şi spălare în sângele lui Isus!

Atunci când se va împlini „plinătatea neamurilor” (Romani 11:25; GBV 1989), corpul lui Cristos va avea toate mădularele, va fi complet, atunci nu va mai exista salvare pentru cer, pentru a fi parte din corpul Lui, din mireasă!

Prin urmare, după plinătatea neamurilor, Israelul va fi salvat, în sensul că va fi scăpat de armatele păgâne venite contra lor! – Zaharia 14:12-15; Ezechiel 38:14-23. Cuvântul grecesc: „sozo”: salvare, are şi sensul de: scăpare, izbăvire de pericole (Fapte cap. 27), uneori este folosit şi pentru vindecare fizică, scăpare de boală (Luca 7:50). Deci acest cuvânt nu are în toate cazurile sensul de salvare în sensul de: iertarea de păcate prin naşterea din nou!