Această carte a fost descoperită în 1945. Spre deosebire de evangheliile canonice, „evanghelia după Toma” nu povesteşte viaţa lui „Isus”, ci doar citează o serie de peste o sută de „spuse”, numite logion în greacă (plural, logia), atribuite în mod fals lui.

În istorie, prima menţiune a „evanghelia după Toma” o face Hipolit în Refutatio, tratat teologic îndreptat împotriva ereziilor, compus între 223 şi 235 e.n. Acolo este citat, se pare, logion-ul 4 într-o formă foarte diferită atât de textul copt, cât şi de cel grecesc. Autorul atribuie Evanghelia după Toma sectei naasenilor şi se foloseşte de acest logion pentru a combate învăţăturile sectei. La rândul său, Origen aminteşte cartea în prima sa omilie despre Luca, plasând-o între scrierile „heterodoxe”. Către anul 323, Eusebiu de Cezareea menţionează „evanghelia după Toma” ca una din lucră­rile citate de către eretici, sub numele unui apostol” (Istoria Bisericească 111,25,6).

Până la începutul secolului XX, tot ce ştiam despre „evanghelia după Toma” şi alte apocrife erau doar referinţe indirecte (citate şi comentarii) cu ajutorul cărora Părinţii Bisericii se străduiau să demonstreze caracterul eretic al acestor scrieri.

În 1905 au fost dezgropate, în localitatea Behnesa din Egipt, cunoscută în Antichitate sub denumirea de Oxyrynchus, peste o mie de fragmente de text de natură religioasă. Papirusul Oxyrynchus 654 conţine prologul Evangheliei după Toma şi primele şapte logia. Abia în 1952 (pe baza materialului copt) s-a putut dovedi că şi papirusurile Oxyrynchus 655 şi Oxyrynchus 1 conţin logia 24+36-39, respectiv logia 26-33+77a.

În 1945, Muhammad Ali As-Samman şi fratele lui, Halifa, au dezgropat în apropierea localităţii Nag Hammadi, din nordul Egiptului, o amforă care conţinea o colecţie de douăsprezece cărţi legate în piele. Această bibliotecă includea 45 de lucrări printre care se numărau: evanghelia după Toma, evanghelia după Filip şi evanghelia Adevărului (scrisă probabil de gnosticul Valentin). Cărţile au ajuns prin anticariatele din Cairo, iar una dintre ele a ajuns chiar în Germania, după ce a fost cumpărată de Fundaţia Carl Jung. Este vorba de aşa-numitul Codex Jung. Cele unsprezece volume rămase în Egipt au fost achiziţionate de Muzeul Coptic din Cairo şi se află de atunci sub protecţia statului egiptean. Aceste texte au fost examinate pentru prima dată de specialişti în 1946, când Jacques Schwarz şi Charles Kuentz au descoperit Codexul II (care conţine „evanghelia după Toma”) într-un anticariat din Cairo. De atunci ele au fost obiectul atenţiei cercetătorilor care le-au consacrat numeroase ediţii şi o bibliografie imensă.

Ştim că textele au fost găsite la Nag Hammadi, localitate cunoscută în Antichitate sub denumirea grecească de Chenoboskion (Pajiştea Gâştelor), şi că în apropierea ei se afla o mănăstire cenobită din comunitatea monastică a Sfântului Pahomie. Caracteristicile caligrafice ale scrisului copt ne arată că manuscrisele au fost copiate între 350 şi 400 e.n. Cine şi de ce a ascuns aceste texte într-o amforă de argilă îngropată în pământ? Răspunsul ni-l poate sugera un eveniment care a avut loc în a doua jumătate a secolului al IV-lea e.n.. şi anume interzicerea de către episcopul Atanasie al Alexandriei, în anul 367, a tuturor scrierilor nerecunoscute oficial de Biserica Egiptului.

Aşa numita: „evanghelia după Toma” este un text gnostic, trebuie să definim ce avem în vedere când întrebuinţăm termenul „gnostic”.

În linii mari, gnosticismul este o „religie” dualistă care îşi propune eliberarea omului prin dobândirea unei cunoaşteri (gnosis) tainice, ezoterice, rezervată unor iniţiaţi şi superioară oricărei credinţe. Această cheie de lectură pare sugerată încă din prologul Evangheliei şi din primul logion : „Acestea sunt cuvintele cele ascunse”!!!

Gnosticismul a apărut în secolul I e.n. şi, pînă la mijlocul secolului al II-lea (data foarte probabilă la care cel puţin nucleul „evanghelia după Toma” era elaborat).

Gnosticismul stricto sensu este dualist. Există doi zei: pe de o parte un zeu inferior şi rău, „Demiurgul”, care a creat lumea materială şi imperfectă, iar de cealaltă parte zeul superior şi bun, „Dumnezeu”, un fel de deus otiosus, care stă ascuns dincolo de cer. Lumea materială a fost făurită de Demiurg fie prin şiretlic, fie printr-un accident catastrofal, iar omul s-a născut atunci când sufletele au decăzut şi intrat în lumea materială. Atunci ele s-au acoperit cu un „veşmânt”, care este trupul material, ca să poată supravieţui în lumea materială. Dumnezeul cel Bun nu uită sufletele întemniţate în carne şi îşi trimite o solie, eventual pe fiul lui, ca să le aducă oamenilor „cunoaşterea” (gnoza) cea desăvârşită prin care omul să se poată elibera de lumea materială şi să se întoarcă în împărăţia imaterială a lui Dumnezeu. După ce a îmbrăcat şi el veşmântul de carne, acest trimis îşi uită uneori menirea şi trăieşte o viaţă înjositoare, până când un alt trimis vine din cer să-i amintească misiunea. Trezirea omului prin gnoză se realizează prin descoperirea „scânteii divine” ascunse în sufletul său.

Apostolul Ioan inspirat fiind de Adevăratul Dumnezeu prin Isus Cristos, a combătut gnosticismul, arătând că în spatele lui este spiritul lui Anticrist (1Ioan 4:1-3).

Gnosticismul neagă răscumpărarea lui Cristos, pentru că ei nu susţin că El a venit în carne, ci în duh, iar dacă Isus a fost duh, nu a avut un trup de dat pentru viaţa lumii (comp. 2Ioan 7 cu Ioan 6:51).

Dar glorificat fie Dumnezeu că Fiul Său a avut un trup care a fost răstignit pe cruce pentru noi!

În plus, mesajul aceastei cărţi este total opusă personalităţii apostolul Toma!!!

Vedem despre Toma, că a fost o persoană raţională, bazându-se pe ceea ce se vede, chiar necredincioasă, nu una care să se oocupe cu scrieri ce transmit un mesaj: gnostic, încurcat, iraţional!

Vedem în Ioan 20:24-27 GBV 2001: Dar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamăn, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici îi spuneau deci: „L-am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a spus: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nicidecum nu voi crede“. Şi, după opt zile, din nou erau înăuntru ucenicii Săi, şi Toma era cu ei. ·A venit Isus, uşile fiind închise, şi a stat în mijloc şi le-a spus: „Pace vouă!“ Apoi ·i-a spus lui Toma: „Adu degetul tău aici şi vezi mâinile Mele; şi adu mâna ta şi pune-o în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios“.

Apoi din cuvintele lui Toma nu reiese că ar fi primit o cunoaştere specială, ba chiar el era în necunoaştere, căci în ultima noaptea când a luat cina cu Isus, la întrebarea Acestuia, el a spus: „Doamne, nu ştim unde Te duci şi cum putem şti calea?“ (Ioan 14:5 GBV 2001).

În contrast minciosul, Toma fals, ce a scris o pseudo-evanghelia, a scris:

„13. Iisus le-a spus ucenicilor lui: Asemui-ţi-mă şi spuneţi-mi cu cine semăn. A spus Simon Petru: Semeni cu un înger drept. A spus Matei: Semeni cu un filozof înţelept. A spus Toma: Stăpâne, gura mea nu va îngădui nicicum să spun cu cine semeni. Iisus a spus: Eu nu sunt stăpânul tău deoarece ai băut şi te-ai îmbătat din izvorul acela clocotitor pe care eu l-am măsurat. Şi 1-a luat [pe Toma] şi 1-a dus deoparte şi i-a spus trei cuvinte. Când Toma a venit la tovarăşii lui, ei l-au întrebat ce i-a spus Iisus. Toma le-a spus: Dacă v-aş zice unul din cuvintele pe care [Iisus] mi le-a spus, aţi lua pietre şi le-aţi arunca în mine şi un foc ar ieşi din pietre şi v-ar mistui.”

Iată pe Toma fals, acest pseudo-Toma, se predinte a fi primit informaţii suplimentare celorlalţi apostoli! Fals!

În contrast cu adevăratul apostol Toma, vedem în mesajul acestei cărţi, pe lângă anumite versete copiate din biblie, unele modificate sau prelucrate, vedem fraze care nu au nici un înţeles!

Să spicuim câteva pasaje din carte:

„[Prolog. 1 Acestea sunt cuvintele cele ascunse pe care le-a grăit Iisus cel Viu şi pe care le-a scris Didim Iuda Toma:”

Este acesta: „Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamăn”? dacă este atunci 1. Cum de se numeşte altfel; 2. Cum de scrierea lui este total diferită de mentalitatea lui Toma?

Dacă nu este scrierea apostolului Toma, atunci de ce să o luăm în seamă, odată ce ea nu a fost scrisă de un discipol al lui Isus, odată ce ea nu are pecetea apostolică, a vreunui apostol al Domnului?!?

Observaţi câteva pasaje iraţionale:

„2. Iisus a spus: Cel care caută să nu înceteze să caute până nu va găsi, şi atunci când va găsi se va tulbura, şi dacă se va tulbura, se va minuna şi va fi rege peste tot.”

„3. Iisus a spus: Dacă cei care vă conduc vă zic: „Uitaţi-vă, împărăţia este în cer!” atunci păsările vor ajunge înaintea voastră în cer; dacă vă spun că [împărăţia] este în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră. Ea [împărăţia] însă se află înlăuntrul vostru şi în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi înţelege că sunteţi fii ai Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi săraci şi voi înşivă veţi fi sărăcie.”

În contrast Domnul Isus a numit împărăţia lui Dumnezeu: „împărăţia cerurilor” (Matei 5:3,Matei 5:10, 19, etc.).

„4. Iisus a spus: Omul bătrân de zile nu va pregeta să-1 întrebe pe copilul cel mic, de numai şapte zile, despre locul vieţii şi va fi viu, căci mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă şi vor deveni unul singur.”

„6. Şi ucenicii l-au întrebat, spunându-i: Vrei să postim ? În ce fel să ne rugăm ? Să facem milostenie? De la care mân­căruri să ne abţinem ?” Iată chipurile ucenici pun o întrebare! Care este răspunsul? „A spus Iisus: Nu minţiţi, şi ceea ce urâţi să nu faceţi, căci toate sunt descoperite în faţa cerului şi nu este nimic ascuns care să nu se arate şi nu este nimic acoperit care să nu se descopere.” Ce vreţi mai iraţional de atât!!!

„7. Iisus a spus: Ferice de leul acela pe care îl va mânca un om, căci leul se va face om. Şi blestemat este omul pe care îl va mânca leul, căci [tot] om se va face leul.” NOU COMENT !!!

O altă erezie: „12. Ucenicii i-au spus lui Iisus: Ştim că vei pleca de la noi. Cine va deveni mai marele peste noi ? Iisus le-a spus: Oriunde veţi merge, vă veţi duce la Iacob cel Drept, datorită căruia s-au făcut cerul şi pământul”. Nu datorită lui Iacob s-au făcut cerurile şi pământul!

O altă rătăcire ce contraice adevărul (Matei 6:1-18) este spusă în paragraful: 14. Iisus le-a spus: Dacă veţi posti, veţi zămisli vouă păcat, şi dacă vă veţi ruga, veţi fi osândiţi, şi dacă veţi face milostenie, veţi face rău duhurilor voastre.”

Cartea mai conţine alte multe rătăcire, este inutil să le redau aici!

Unii omeni aleargă după rătăciri, după aşa zisele „evanghelii” tainice, pe care creşinii nu le acceptă!

Ce să accepte? Nebunia, fraze fără noimă, fără sens!!!

Este curios că destui le citesc! Însă câţi le trăiesc, „evangheliile” false! Nici unul! De ce, pentru că oamenii sunt interesaţi să facă ce vor, ei doresc să „sape” Biblia, nu pentru că au ceva mai bun în schimb! Nu, ci pentru că vor să trăiască cum vor ei!!! De capul lor, fără teamă de Dumnezeu, fără o autoritate morală! Fără un cap, fără un set de legi!

Degeaba cred ei că vor scăpa, căci după evanghelia adevăraţilor apostoli vor fi judecaţi în faţa lui Dumnezeu (Romani 2:16)!!!

Toţi oameni care sunt sinceri,  vor deosebi şi cunoaşte adevărata Evanghelie de cele false! Domnul Isus a spus:

Dacă doreşte cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi. Cine vorbeşte de la sine însuşi caută gloria lui însuşi; dar Cine caută gloria Celui care L-a trimis, Acela este adevărat şi în El nu este nedreptate.” (Ioan 7:17,Ioan 7:18) GBV 2001.