Matei 12:28-29, SCC: Dar, dacă printr-un Spirit al lui Dumnezeu, Eu scot demonii; atunci Regatul lui Dumnezeu a ajuns peste voi. Sau cum poate cineva intra în casa celui tare, şi să răpească vasele lui; dacă nu are să lege întâi pe cel tare? Şi atunci va prăda casa lui.

 

Marcu 3:26-27, SCC: „Dacă satan s-a ridicat contra lui, şi s-a dezbinat; nu poate dăinui, ci are sfârşit. Dar nici unu, intrând în casa celui tare, nu poate răpi vasele lui, dacă nu are să lege întâi pe cel tare; şi atunci va jefui casa lui.

 

Luca 11:20-22, SCC: „Dar, dacă Eu scot demonii printr-un deget al lui Dumnezeu; atunci Regatul lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când cel tare, are să păzească înarmat palatul lui; averile lui sunt în pace. Dar când unu mai tare decât el, venind asupra lui, are să îl învingă; ia tot armamentul lui, pe care se încrezuse, şi împarte prăzile lui.

 

În context, este vorba de faptul că Domnul Iesus a vindecat prin Spiritul lui Dumnezeu (degetul lui Dumnezeu[1]) și astfel a fost eliberat un om, care a fost: demonizat, mut și orb, astfel acel om a putut să vorbească și să vadă, prin urmare mulțimile de oameni erau uimite!

Însă fariseii în orbirea lor spirituală, au zis: “Acesta nu scoate demonii decât prin beelzebul, un conducător al demonilor”. Ca răspuns Domnul le spune: orice regat dezbinat contra lui, este pustiit; şi orice cetate sau casă dezbinată contra ei, nu va dăinui. Şi dacă satan scoate pe satan, s-a dezbinat contra lui; deci cum va dăinui regatul lui?” (Matei 12:22-26, SCC).

El mărturisește apoi sursa puterii Lui de a scoate demonii: Dar, dacă printr-un Spirit al lui Dumnezeu, Eu scot demonii; atunci Regatul lui Dumnezeu a ajuns peste voi (Matei 12:28, SCC).

Cum a primit Iesus Christos, autoritatea de la Tatăl, ca să scoată demonii, și cum putem noi să primim autoritatea și să-i scoatem? Să vedem în continuare, primul pas, înainte de a face lucrarea propriu-zisă de exorcizare:

 

De ce trebuie mai întâi legat: cel tare?

Domnul Iesus, a învățat că nimeni nu poate intra pe proprietatea lui satan (omul cel tare) și să-l jefuiască, dacă mai întâi nu l-a legat pe cel tare!

Domnul a făcut această vindecare în Capernaum, conform contextului (Marcu 2:1; Luca 10:1,Luca 10:15), însă în Capernaum, Horazin și Betsaida, în această regiune, domnea satan conform cu Luca 10:14-18! Prima dată în acestă regiune, cei șaptezeci și doi au fost trimiși să facă lucrarea, iar ca urmare satan a căzut (Luca 10:18), astfel, satan sau cel tare, a fost învins (Luca 11:20-22). De aceea, Domnul le-a spus celor șaptezeci și doi de apostoli: Iată! V-am dat autoritatea umblării pe şerpi şi scorpioni, şi peste toată puterea duşmanului; şi nimic nu vă va vătăma, nicidecum” (Luca 10:19, SCC).

De ce le-a dat această autoritate deplină peste TOATE forțelor dușmane? Deoarece satan căpetenia lor era învinsă, a căzut din locurile cerești și nu mai putea să le sară în ajutor celorlalți demoni!

Astfel, Domnul a putut face vindecarea, pentru că demonii din acel mut și orb, nu au mai putut primi întăriri de la satan conducătorul lor, deoarece, satan a fost legat, și demonii-teritoriali, adică armata lui a fugit, astfel Domnul Iesus a putut să prade casa lui satan și să i-a ca pradă, pe acel bărbat, eliberându-l de demonii personali care nu sunt atât de puternici ca demonii din armată!

Ilustrare: forțele armate dintr-un județ sau oraș, ca armata, jandarmeria, poliția, sunt mai puternice ca civili, deoarece au autoritate să acționeze, dar au și arme, sunt echipați și antrenați de luptă, în contrast cu civili neînarmați și neantrenați.

La fel, demonii ce conduc o regiune sau o localitate, din armata lui satan, sunt mai puternici decât demonii personali ce conduc un om.

Lucrătorii creștini trebuie să învețe din exemplul Domnului, că înainte de a face lucrarea de evanghelizare, ce poate duce și la: exorcizări, vindecări, învieri din morți, trebuie mai întâi legat conducătorul regiunii sau al localității, pentru a putea face lucrarea liber, iar demonii personali care stăpânesc oamenii, nu se vor mai putea împotrivi, fiind fără conducător regional și local, și fără armată, căci ea a fost deja alungată!

 

Cine poate lega pe “cel tare”?

Conform cuvintelor Domnului doar când: unu mai tare decât el, venind asupra lui, are să îl învingă. Cel care este mai tare decât satan este Dumnezeu Tatăl (Ioan 10:29), și El prin Fiul (Matei 28:18) și prin Spiritul Sfânt (1Ioan 4:4) ne poate autoriza să dăm ordinul ca îngerii să îl lege pe satan (comp. cu Apocalipsa 20:1-3), când acesta conduce o țară, regiune sau o localitate și se încăpățânează să nu plece de acolo!

În cazul unor regiuni sau localități conduse de îngerii lui satan, trebuie să legăm pe căpetenii, domnii, autorități și puteri care conduc acolo prin autoritatea satanei, și doar după legarea lor, după detronarea lor, putem să facem lucrarea de predicare, exorcizare, vindecare, etc.

Cei autorizați de Dumnezeu să lege pe satan sau demonii, sunt cei trimiși de Christos, în Numele Lui ca să facă lucrarea acolo și să întemeieze adunări, o data cei ei sunt trimiși, sunt ambasadori ai lui Christos (2Corinteni 5:20), El le dă autoritate să lege pe conducerile demonice (Psalm 149:6-9), ca să facă lucrarea fără opoziție!

 

Cum poate fi satan legat și dezarmat, iar demonii alungați?

Dumnezeu și Christos, îl poate lega pe Satan sau pe conducătorii unei țări, sau a unei regiuni sau a unei localități, pe motiv că Regatul lui Dumnezeu conduce și se manifestă în acel teritoriu, și numai regatul întunericului! Astfel conducătorii întunericului nu mai au ce căuta acolo, iar dacă se încăpățânează și nu vor pleacă din zonă, ei sunt legați și aruncați pentru un timp în abis, ca pedeapsă pentru împotrivirea lor fără motiv.

Pe de ală parte, servitorii lui Dumnezeu trebuie să fie fără reproș (comp. cu 1Timotei 3:2), și pentru aceasta ei trebuie să urmeze un parcurs asemănător cu cel al Domnului Iesus!

Astfel, lucrătorii ca și Iesus, au fost botezați în apă, au primit Spiritul Sfânt, și apoi au trecut prin pustie, unde au fost ispitiți de satan și demonii, și unde au ieșit biruitori (Apocalipsa 3:21).

Apoi, ei primesc puterea Spiritului Sfânt, ca să folosească de această putere în lucrare (Luca 4:14-19).

Lucrătorii primesc autoritate de la Domnul ca ambasadori ai Lui (2Corinteni 5:20), pe care ei o exercită în predicare dar și în exorcizare și vindecare, când prin cuvânt, ei au dreptul să poruncească: demonilor să plece!

Lucrarea de predicare și de facere de discipoli, se poate face, fără piedici din partea: conducătorilor demonici și a armatelor lor, doar atunci, când în prealabil s-a legat conducătorul (care poate fi satan însuși, un arhanghel, domnie, autoritate sau putere demonică) și armatele au fugit, aceste armate organizate care sunt uneletele conducătorului, sunt armamentul omului tare, care trebuie luat, așa cum a spus Domnul: ia tot armamentul lui, pe care se încrezuse”.

Așa cum Domnul a dezarmat conducerile și autoritățile care se foloseau de spirite de vinovăție, prin care acuzau pe oameni că au călcat legea lui Moise, prin faptul că a șters legea și a dat iertare de păcate celor crezând în El și care s-au botezat (Coloseni 2:11-17).

Iar, apoi ceilalți demoni rămași, care se ocupă de oameni nu sunt armata regiuni sau a localității, și care sunt mai mici, lor li se va porunci în Numele lui Iesus, să plece din oameni bolnavi sau demonizați, și ei vor pleca, nu se vor putea împotrivi lui Christos care este prezent acolo și care face lucrarea Lui prin ambasadorii Săi!

A porunci unui demon sau mai mulți să plece în Numele lui Iesus, Fiul lui Dumnezeu, înseamnă a porunci pe baza biruinței câștigate deja de Iesus, dar și a porunci în calitate de reprezetanți sau locțiitori ai Lui pe pământ, astfel, a porunci în Numele lui Iesus, însemnă: a porunci în locul lui Iesus! Ca și cum ar fi Iesus cel care poruncește și nu noi!

 

Ce reprezintă vasele celui tare, dar casa, averile, prăzile?

Vasele celui tare (a lui satan), din casa lui, sunt sufletele (oamenii) care sunt prizonieri ai lui, și în loc să devină vase de aur, de argint și să servească lui Dumnezeu (2Timotei 2:20-21), ei sunt sclavi ai lui satan, fie sunt: posedați, demonizați, fie sunt oameni biruiți de poftele lumii, de carnea păcătoasă, și ascultă de el, trăind în păcat, și fiind astfel manevrați de cel rău după planurile lui! – Romani 6:16.

Iar palatul celui tare este casa lui, unde ține captive sub stăpânirea lui: oamenii, teritorii, clădiri, etc.

Iar prada, averile, din casa celui rău, sunt teritorile pe care a pus mâna, regiuni, localități, cartiere, fabrici, magazine, etc.

După legarea celui tare, prăzile vor fi împărțite de creștini după puterea și darul fiecăruia pentru gloria lui Dumnezeu și pentru creșterea Regatului cerului pe pământ (Coloseni 1:13).

Datoria noastră ca și servitori ai lui Dumnezeu și a lui Christos, este ca prin Spiritul lui Dumnezeu, să eliberăm vasele din scalvia lui satan, și să luăm pradă pentru Regatul cerurilor, toate zonele controlate de cel rău, pentru ca în ele să domnească Christos!

 


[1] Spiritul Sfânt tot timpul, este o persoană distinctă de Dumnezeu (Ioan 16:13-15), însă în același timp El poate fi și manifestarea lui Dumnezeu, sau a unui mădular, lucrări a Lui, de aceea în acest text, nu este numit: Spiritul Sfânt, chiar dacă despre El a fost vorba (comp. cu Efeseni 4:30); ci a fost numit: Spiritul lui Dumnezeu sau: degetul lui Dumnezeu, deoarece Spiritul Sfânt a făcut lucrarea lui Dumnezeu ca și cum ar fi o parte din Dumnezeu, un deget, nu ca o persoană distinctă de Dumnezeu.