Botezul este un subiect foarte controversat în zilele noastre, atât între oameni simpli, cât şi printre teologi, acest tract doreşte ca să lăsăm părerile omeneşti, şi să lasăm ca Biblia să vorbească despre Botez. În acest sens pentru a înţelege strcturat pe idei acest subiect, voi folosi întrebări şi apoi răspunsuri din Biblie la întrebări (voi folosi Biblia Cornilescu care este cea mai răspândită în România):

 

CUM SE FACE BOTEZUL?

 

Notă: Cuvântul „botez” nu este o traducere a Cuvântului grec „baptizo”, ci este o transliterare a acestui cuvânt. Acest cuvânt semnifică: scufundare, afundare, cufundare. De aceea, ori unde vedeţi în Biblie expresia: botez, botezat, botezaţi, se înţelege scufundare, scufundat, scufundaţi. Diferenţa e că în timp ce o transliterare transmite sunetele echivalente ale unui cuvânt transferat dintr-o altă limbă, traducerea transmite înţelesul cuvântului. Astfel Bibliile româneşti nu ne spun ce înseamnă termenul grecesc: „baptizo” ci doar cum sună el în româneşte: „botez”.

 

De pildă, textul din Matei 3:16 despre botezul Domnului ar arăta alt fel:

 

 ,,Şi Isus, fiind botezat, S-a ridicat îndată din apă…” (Matei 3:16 BCR)

 

Tradus şi nu transliterat ar arăta după cum urmează:

 

 ,,Şi Isus, fiind scufundat, S-a ridicat îndată din apă…” (Matei 3:16 traducerea lit.)

 

Alte pasaje suplimentare:

 

Matei 3:16: „De îndată ce a fost botezat (scufundat), Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.

Ioan 3:22-23: „După aceea Isus şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza (scufunda). Ioan boteza (scufunda) şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi (scufundaţi).

Fapte 8:38: „A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă şi Filip a botezat (scufundat) pe famen.”

 

CE ESTE BOTEZUL, SAU CE REALIZEAZĂ BOTEZUL?

Romani 6:3-5: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Coloseni 2:11-12: „În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.”

1Petru 3:21: „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos

 

CINE ERA BOTEZAT, ŞI ASTFEL CINE SE POATE BOTEZA ÎN PREZENT?

Fapte 2:38: „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

Fapte 2:41: „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.

Fapte 8:12: „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.

 

 

ÎMPREUNĂ CU BOTEZUL CE TREBUIE SĂ MAI FACI?

Fapte 8:36: „Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Fapte 22:16: „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.

Romani 10:9-10: „Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire

 

 

DESPRE CÂTE BOTEZURI VORBEŞTE BIBLIA?

Efeseni 4:5: „Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

 

ERA PARCTICAT BOTEZUL LA PRIMII CREŞTINI, SAU ERA SUFICIENT CA EI SĂ CREADĂ?

Fapte 2:41: „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.

Fapte 8:12: „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.

 

 

CINE POATE BOTEZA ?

Fapte 8:12-13: „Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei. Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.”

Fapte 8:30-38: „Filip a alergat şi a auzit pe Etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el... Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă şi Filip a botezat pe famen.”

Fapte 9:10-18: „În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne” a răspuns el. Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă;...Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat.

 

APOSTOLII ŞI BISERICA PRIMARĂ, ÎN NUMELE CUI EFECTUA BOTEZUL?

Fapte 2:38: „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Fapte 8:15-16: „Aceştia au venit la Samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

Fapte 10:48: „Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

Fapte 19:5: „Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.”

 

 

O PERSOANĂ BOTEZATĂ TREBUIE SĂ FIE PARTE DINTR-O ADUNARE LOCALĂ?

Fapte 2:41-47: „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni...Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Evrei 10:22-25: „să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată (botezul)...Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”