Mulţi care se pretind că sunt ucenici ai Domnului Isus, nu cunosc Cuvintele Domnului, semnele şi profeţiile spuse de El cu privire la venirea Lui şi sfârşitul acestei epoci. Mulţi sunt duşi încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură prin viclenia oamenilor şi prin lucrarea de rătăcire a celui rău. 

Însă creştinii adevăraţi, nu sunt în întuneric, ca ziua aceea să îi prindă fără veste, după cum spune şi apostolul Pavel prin inspiraţie divină: „Iar despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, pentru că voi înşivă ştiţi prea bine că ziua Domnului aşa vine, ca un hoţ în noapte. Când spun: „Pace şi siguranţă!“, atunci deodată vine pieirea peste ei, ca durerea peste cea însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua să vă surprindă ca un hoţ”. – 1Tesaloniceni 5:1-4, GBV 2001.

Chiar dacă nu ştim „ziua”, doar Tatăl ceresc o ştie (Marcu 13:32), ea nu ne va surprinde! De ce? Pentru că Domnul ne-a dat semne clare prin care să distingem timpul sfârşitului!

Auzim de aşa zişi „creştini” care spun de pildă: „Domnul poate să vină şi la noapte sau mâine”! Ei vorbesc din necunoştinţă, ei nu cunosc învăţătura Domnului, ei nu au Duhul profetic, ceea ce îi descalifică ca ucenici ai Lui (comp. cu Apocalipsa 19:10). Dar discipolii Domnului, care au părtăşie cu Capul, ei ascultă cu fidelitate de El şi cercetează Cuvântul pentru a vedea timpurile şi împrejurările (comp. cu 2Petru 1:10-12), după cum este scris: „Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte ca la o lumină strălucind într-un loc întunecos, până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre” 2Petru 1:19 GBV 2001. Iată! Cuvântul profetic este o lumină care pe zi ce trece, străluceşte tot mai mult, Dumnezeu revarsă tot mai multă lumină din Cuvântul Lui slujitorilor Săi care i-au aminte la el!

Revenind la subiectul în discuţie, până la venirea Domnului mai sunt zeci de profeţii ce trebuie să se împlinească, cei ce spun: „Domnul poate să vină şi la noapte sau mâine”, sunt în ignoranţă de ele! Apoi, Învăţătorul Isus ne-a dat semne clare, prin care să distingem trei epoci finale, care vor culmina cu revenirea Sa, şi anume: 1) „zilelor din urmă”, 2) „începutul durerilor”, 3) „necazul cel mare”.

Mulţi confundă epoca: „Zilelor din urmă” cu „necazul cel mare”, alţii consideră că „începutul durerilor” este începutul „zilelor din urmă”! Prin urmare trebuie făcute câteva precizări pe baza Bibliei:

 

Care este perioada zilelor din urmă?

Zilele din urmă au început în primul secol d.H. la botezul lui Isus (Evrei 1:2). Conform cu Fapte 2:1-21, unde este relatată turnarea Duhului Sfânt la Penticosta, apostolul Petru care citează din profetul Ioel 2:28,Ioel 2:29, şi plasează această turnare a Duhului în „zilele de pe urmă” (Fapte 2:17 BCR).

Apostolul Pavel vorbeşte şi îi sfătuieşte pe creştini să aibă grijă căci ei trăiesc zilele din urmă (1Timotei 4:1-3; 2Timotei 3:1-5), toate aceste avertizări ar fi inutile dacă ei nu ar fi trăit în realitate zilele din urmă.

Zilele din urmă continuă şi în timpul nostru şi se vor finaliza în viitor, cu venirea Domnului Isus şi a sfârşitului epocii actuale, dar înainte de revenirea Domnului va avea loc: „începutul durerilor”, şi apoi „necazul cel mare”.

 

Ce are loc în perioada începutul durerilor?

Înainte de a veni sfârşitul, trebuie să se împlinească Cuvintele Domnului care le dă răspuns ucenicilor care L-au întrebat de semnul sfârşitului acestei epoci. El vorbeşte de două epoci în răspunsul Lui, de „începutul durerilor” şi de „necaz mare” (Matei 24:8,Matei 24:21).

În perioada numită de Domnul: „începutul durerilor”, sunt evenimente ce au loc înainte de apariţia: „urâciunea pustiirii” (Matei 24:15), cu care începe necazul cel mare.

În Evanghelia după Matei 24:4-8, se referă la „începutul durerilor”, iar Matei 24:9-26, la necazul cel mare, iar Matei 24:27-31 la ziua revenirii Domnului Isus.

Începutul durerilor deschide calea nenorocirilor şi prevestesc epoca cea mai întunecată a omenirii: „necazul cel mare”, atunci când va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai fost şi nu va mai fi! (Matei 24:21).

Însă înainte de necazul cel mare, vor apărea diferite nenorociri pe pământ, descrise în Matei 24:4-8, Marcu 13:5-8; Luca 21:8-11; Apocalipsa 6:1-8.

Aceste nenorociri sunt: apariţia multor profeţi falşi, şi mesageri falşi care vin „în numele lui Isus”, chiar în ţările fost-comuniste, datorită unei libertăţi obţinute începând cu anul 1989, de galopul călăreţului de pe calul alb (Apocalipsa 6:2). Apoi vor fi războaie de proporţii reprezentate de calul roşu, când se va lua pacea de pe pământ, apoi foametea reprezentată de calul negru, şi epidemii, cutremure de pământ, moartea. Aceste nenorociri aduse de cei patru călăreţi apocaliptici, nu vor însemna decât „începutul durerilor” (Matei 24:4-8).

 

Ce evenimente au loc în: necazul cel mare?

Perioada numită: „necazul cel mare” mai este numită şi „timpul sfârşitului” (comp. Daniel 12:9-11 cu Matei 24:15-21).

Expresia: „timpul sfârşitului”, apare în Daniel 8:17; 11:40; 12:4,9, şi se referă la o perioadă scurtă înainte de sfârşitul acestui sistem de lucruri. Este vorba, conform Bibliei, de o perioadă de trei timpuri şi jumătate (Daniel 12:4,Daniel 12:7; Apocalipsa 12:6,Apocalipsa 12:14).

Aceea perioadă de 42 de luni, începe cu lupta din cer, când satan va fi aruncat din cer pe pământ, şi atunci încep vaiurile, căci va fi: „Vai de voi, pământ şi mare, pentru că diavolul a coborât la voi, cuprins de mânie mare, ştiind că are puţin timp”, atunci începe necazului cel mare (Apocalipsa 12:9-11), iar satan îi va da puterea unui om pe care Biblia îl numeşte cu numele: „anticrist” (1Ioan 2:18), el este descris sub forma unei fiare cu şapte capete şi zece coarne (Apocalipsa 13:1; 17:7); ca om al fărădelegii, fiul pierzării (2Tesaloniceni 2:3), el va introduce un sistem ce va controla financiar, economic, religios şi politic, întreaga lume, el va introduce un semn, un număr: şase sute şaizeci şi şase (Apocalipsa 13:15-18). Ei vor face o singură religie universală, cea care se închină la Balaur şi la Fiară, cei ce nu vor accepta semnul: şase sute saizeci şi şase” , care va fi un semn de supunere faţă de Anticrist, vor fi prigoniţi, unii vor fi omorâţi (Apocalipsa 12:17; 13:6,7,15; Daniel 11:31-35; 12:7). El va avea putere pe pământ şi îi va supune pe toţi care nu sunt scrişi în cartea vieţii (Apocalipsa 13:1-8).

Necazul se va scurta brusc, şi se va opri la cei trei ani şi jumătate, permişi lui anticrist să conducă, deoarece Isus va veni pe norii cerului să-şi răpească mireasa, şi să-i pedepsească pe oamenii Diavolului (Apocalipsa 16:14-17; Matei 24:29-31; 25:31-46), iar pe Satan şi îngerii lui îi va arunca în adânc (Apocalipsa 20:1-3). Astfel va avea loc ziua venirii Domnului, sau ziua sfârşitului epocii!

 

sfârşitul epocii

Sfârşitul epocii şi al lumii acesteia condusă de cel rău, are loc într-o zi numită: „ziua când Se va descoperi Fiul Omului” (Luca 17:30), „ziua Domnului nostru Isus Hristos” (1Corinteni 1:8; 5:5; 2Corinteni 1:14); „ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6,Filipeni 1:10; 2:16); „ziua Domnului” (1Tesaloniceni 5:2; 2Tesaloniceni 2:2); „ziua judecăţii” (1Ioan 4:17), „ziua cea mare a mâniei Lui”.

Ce evenimente au loc în această zi:

În primul rand se arată semnul venirii Fiului lui Dumnezeu! În Matei 24:29,Matei 24:30 (Noua Traducere Românească 2007), este scris: „Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa cea răsunătoare, iar ei îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”.

Când se va arăta în cer 'semnul Fiului Omului', răspunsul Bibliei: „Atunci”, adică când? Atunci când „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate”, prin urmare, 'semnul Fiului Omului', sunt aceste cataclisme cosmice, însoţitoare ale venirii Sale.

După ce se vor arăta aceste semene fizice în ziua venirii Lui, adunarea lui Cristos va fi răpită la cer (1Tesaloniceni 4:14-17), apoi Domnul va izbăvi pe Israel de duşmanii lui, şi ei vor fi restabiliţi în ţara lor (Romani 11:25-28; Isaia 44:1-4; Ezechiel 37:21-28; Amos 9:11-15). Iar cei răi, fiara dar şi cei care s-au închinat fiarei, şi au primit semnul de 666, pe frunte sau pe mâna dreptă, vor fi pedepsiţi în focul cel veşnic (Apocalipsa 14:10,Apocalipsa 14:11; 19:20; Matei 24:46), iar satan şi îngerii lui vor fi aruncaţi în abis (Apocalipsa 20:1-3).

 

Eşti pregătit pentru evenimentele ce urmează să aibă loc?

Galopul călăreţului de pe calul alb a început deja în anul 1989, inaugurând perioada numită de Domnul: „începutul durerilor”, această libertate resimţită în Europa, Asia şi chiar în Africa, când multe regimuri totalitare au căzut, va fi urmată de ceilalţi trei călăreţi descrişi în Apocalipsa 6:3-7. Domnul Isus ne-a avertizat: Aşa şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. Adevărat vă spun: Nicidecum nu va trece această generaţie, până nu vor avea loc toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu vor trece.” Matei 24:33,Matei 24:34 GBV 2001. Iată generaţia care a văzut primul călăreţ al Apocalipsei că galopează, ea nu va trece până nu vor avea loc toate acestea”, prezise de Domnul în Matei cap. 24! O generaţie conform Bibliei durează cca. 40 de ani (Numeri 32:13). Deci nu mai este mult până când şi celelalte profeţii se vor împlini. Dar vei fi tu iubite cititor pregătit? Vei rezista la nenorocirile ce vor veni? Vei rămâne loial Domnului sau te vei lepăda de El în necaz?

Domnul Isus a avertizat: Şi vor fi semne în soare, şi în lună, şi în stele, şi pe pământ necaz al naţiunilor în nedumerire, auzind urletul mării şi al valurilor, oamenii murind de frică şi în aşteptarea celor care vin peste pământul locuit, pentru că puterile cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind în nor cu putere şi cu glorie mare... Fiţi dar atenţi la voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să fie împovărate de mâncare şi de băutură şi de îngrijorările vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi pe neaşteptate. Pentru că ea va veni ca un laţ peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ. Vegheaţi deci, rugându-vă în orice timp, ca să fiţi socotiţi vrednici să scăpaţi de toate acestea care vor avea loc şi să staţi înaintea Fiului Omului”. – Luca 21:25-36 GBV 2001.