Naşterea din nou: Vom analiza o primă învăţătură importantă şi anume naşterea din nou, dacă interpretarea la acest subiect, a lui Branham nu este în armonie cu adevărul Bibliei, însemnă că el nu poate fi copil al lui Dumnezeu! Pentru că nu este născut din nou şi nu înţelege această lucrare!

 

În broşura: Voi trebuie să fiţi născuţi din nou”, ce conţine o predică a lui W. Branham din 31 decembrie, 1961Jeffersonville, Indiana, SUA, se afirmă:

 

„Mulţi învaţă că naşterea din nou are loc atunci când oamenii vin în faţa adunării şi recunosc, ca păcătoşi, că doresc să-L accepte ca Mântuitor personal pe Hristos. Mulţi cred că naşterea din nou este botezul în apă. Unii din ei cred că sunteţi născuţi din apă când sunteţi botezaţi în apă. Există multe versiuni despre aceasta”...„Dar că naşterea din nou este: Mai întâi trebuie să muriţi, ca să fiţi născuţi din nou...Ce se întâmplă cu voi după ce aţi murit? Atunci veţi fi zămisliţi din nou. Prima dată aţi fost zămisliţi în fărădelege, acum veţi fi zămisliţi din nou. Ce este? Cuvântul viu. Amin. O, asta o schimbă acum, nu-i aşa? Acum am murit, după ce am văzut ce este de făcut. Ce se întâmplă acum? Voi sunteţi zămisliţi din nou prin Cuvântul viu. Ce este? Cuvântul devine viu în voi. Voi începeţi să vedeţi lucrurile altfel. Ceea ce nu aţi putut să vedeţi cândva, vedeţi acum. Acum este altceva: aceasta va face ca toate versetele să vină laolaltă, totul se potriveşte la fix. Ceva începe să se întâmple. Voi muriţi pentru gândirea voastră proprie. Acum sunteţi zămisliţi din nou, pentru că suntem spălaţi în apa Cuvântului”.

 

W. Branham, învaţă, că naşterea din nou nu are loc în botezul în apă, aşa cum cred unii; ci, ea fiind precedată de o moarte, este o zămislire din nou prin Cuvântul viu, Cuvântul devine viu în acei oameni, ei încep să vadă lucrurile corect, fiind zămisliţi din nou, spălaţi în apa Cuvântului.

 

Este adevărat că naşterea din nou are lor prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu (1Petru 1:23; Iacov 1:18), dar NU Cuvântul este sămânţa din care se naşte omul din nou, ei nu sunt spălaţi în apa Cuvântului, ci tocmai în apa botezului pe care Branham nu o acceptă ca fiind locul unde are loc naşterea din nou.

 

Domnul Isus a învăţat despre naşterea din nou: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou”.

 

Iată naşterea de sus, Domnul Isus vorbeşte de o singură naştere, o naştere: „din apă şi Spirit” (după o traducere literală din greacă), este o singură naştere, dar din două elemente: 1) apa; 2) Spiritul Sfânt.

 

Faptul că în textul grecesc expresiile nu sunt articulate, toate acestea indică că naşterea de sus reprezintă o singură acţiune, o singură naştere din două elemente.După cum omul se naşte din sămânţă bărbătească şi femeiască, primind viaţă din viaţa părinţilor, primind spirit din spiritul părinţilor, trup din trupul lor, chip, înfăţişare fizică, temperamente, trăsături fizice şi spirituale, prin sămânţa lor care conţine gene după chipul lor.

 

Tot aşa omul credincios mai primeşte o sămânţă, sămânţa lui Dumnezeu: Spiritul Sfânt care vine în om prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu (scris sau predicat) şi dă un chip divin, omului lăuntric, spiritul omului. Spiritul sau Duhul Sfânt este sămânţa din care se naşte omul din nou, sămânţă nu este Cuvântul, ci sămânţa divină, vine prinintermediul Cuvântului lui Dumnezeu (1Ioan 3:9; 1Petru 1:23). Domnul Isus a spus clar:„ce este născut din Duh, este duh”, dacă carnea dă naştere la carne, femeia naşte o fiinţă de carne, Spiritul naşte la spirit, dă naştere la o fiinţă spirituală în noi, nu Cuvântul! Spiritul Sfânt vine PRIN Cuvânt!

 

Biblia spune că Isus a venit cu: apă, sânge şi Spirit Sfânt (1Ioan 5:6-8), la care mai adăugăm Cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia ca agent prin care cele trei elemente: apa, sângele şi Spiritul Sfânt lucrează naşterea din nou (1Corinteni 4:15; Efeseni 5:26; Iacov 1:18; 1Petru 1:23). La aceste elemente divine mântuitoare, se adaugă reacţia omului (1Petru 3:21) prin pocăinţă, credinţă, mărturisirea cu gura şi botezul în apă, această reacţie umană prin aceste patru elemente, este esenţială ca cele patru elemente divine să fie lucrătoare şi să acţioneze născând pe om din Dumnezeu.

 

W. Branham, vorbeşte de spălaţi în apa Cuvântului”, şi alţii lucrători falşi, care nu cunosc această lucrare a naşterii din nou biblice, vorbesc de apa Cuvântului, argumentează cu textul din Efeseni 5:26, unde se spune: „spălarea cu apă prin Cuvânt” BCR. Observăm că textul nu spune că Cuvântul este apa; ci, textul vorbeşte de o spălare făcut nu din Cuvânt’ ci prin Cuvânt”. În traducerea Cornilescu este redat: „după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt”. Astfel Cuvântul nu este apa, sau substanţa din care se naşte credinciosul; ci, mijlocul (instrumentul, agentul) prin care are parte de spălarea cu apă, adică botezul în apă.

 

Alte texte asemănătoare sunt Iacov 1:18: „...ne-a născut prin Cuvântul adevărului...”sau 1Petru 1:23  „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” Sau 1Corinteni 4:15  „...eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie”. Sau 2 Timotei 1:10 „...a dus la lumină viaţa şi neputrezirea,prin Evanghelie.”  Dar nicăieri nu găsim în Biblie: naşterea din Cuvânt; ci, doar naşterea prin Cuvânt sau prin Evanghelie, chiar în limba greacă există această diferenţiere, cuvântul din (gr. ek) este diferit de prin (gr. dia).

 

Apostolul Pavel, descrie botezul prin cuvintele: „baia renaşterii şi reînnoirea Duhului Sfânt” (Tit 3:5 CLV - 1993), în greacă: „loutron palligenesias kai anakainosis” =baia renaşterii şi reînnoirea, sau baia regenerării şi a renovării (schimbării) – n.s. de la traducerea: NTTF - 2008.

 

Despre ce baie (spălare) vorbeşte Pavel în Tit 3:5, cu siguranţă despre botezul în apă, dar nu este vorba de un botez în apă despărţit de lucrarea Spiritului Sfânt, căci această baie în ochi fizici, produce în domeniul spiritual, o regenerare şi o înnoire, făcută de Spiritul sfânt, şi deci invizibilă pentru ochii fizici. Este interesant că acelaşi cuvânt:loutron = baie, spălare, apare şi în Efeseni 5:26, unde vorbeşte de: „botezul cu apă”(BC), este clar că Biblia, vorbeşte de botezul în apă, făcut prin Cuvânt, sau în urma auzirii Cuvântului, influenţată de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu un botez ca în religiile tradiţionale în care cel ce se botează, nu a auzit Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu, care să-i impulsioneze conştiinţa să dea acest răspuns la Dumnezeu, şi anume botezul (1Petru 3:21).

 

Astfel în „baia renaşterii”, are loc renaşterea sau regenerarea, în botez, în această baie, mori cu Cristos şi înviezi la o viaţă nouă cu Cristos (Romani 6:3-5), te îmbraci cu Cristos (Galateni 3:27), inima ta îţi este curăţată (Evrei 10:22). Pentru că botezul nu este o scufundare doar într-o apă; ci, este o scufundare într-o apă unde este prezent Cristos, şi unde lucrează sângele şi Duhul Lui (comp. 1Corinteni 6:11 cu 1Petru 1:2), astfel botezul te introduce în Cristos (Romani 6:3), în trupul Lui (1Corinteni 12:12,1Corinteni 12:13).

 

În publicaţia: BOTEZUL, CINA DOMNULUI, SPĂLAREA PICIOARELOR”, este o prezentare din perspectivă biblică, de misionarul Ewald Frank, la p.6, şi unde se învaţă:„Botezul este un act de identificare cu moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos.Iertarea păcatelor nu este în botez. De fapt persoana care solicită botezul arată că a primit iertarea păcatelor prin sângele vărsat pe crucea Golgotei. Apostolul Petru scrie după cum urmează: „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos” (1 Pet. 3:21)”.

 

Învăţătura lui W. Branham ca şi a majorităţii aşa zişilor 'creştini evanghelici' (care tocmai că nu sunt evanghelici, căci ei învaţă altceva de ce învaţă Evanghelia), susţine că: Iertarea păcatelor nu este în botez. De fapt persoana care solicită botezul arată că a primit iertarea păcatelor prin sângele vărsat pe crucea Golgotei”.  

 

Asta spune W. Brnaham, şi aduce ca dovadă 1Petru 3:21. Susţine textul din 1Petru 3:21, că  „persoana care solicită botezul arată că a primit iertarea păcatelor”? Nu! Dar ce învaţă apostolul Petru?

 

O traducere corectă a acestui pasaj ne ajută să înţelegem sensul corect al acestui verset. În Sfânta Scriptură de la 1874 (Iaşi), redă exact acest pasaj, astfel: „A cărui antitip, botezul şi acuma ne mântuie, nu lepădarea necurăţiri corpului, cirăspunsul unei bune conştinţe către Dumnezeu prin învierea lui Iisus Christos”.

 

În mod asemănător, redă Noua Traducere Românească - 2007: „aceasta este o imagine a botezului, care vă mântuieşte acum – el nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ci răspunsuld unei conştiinţe bune înaintea lui Dumnezeu – prin învierea lui Isus Cristos”.

 

Deci vedem că Biblia nu susţine o salvare (mântuire) înainte de botez, dar nici una după botez; ci, salvarea (mântuirea) are loc în botez. Iată ce este botezul:  „răspunsul unei bune conştinţe către Dumnezeu”. Nu este vorba de o conştiinţă curată cum redau unele traduceri, lăsând să se înţeleagă că oamenii ce deja au obţinut o conştiinţă curată, spălată în sângele lui Isus, se botează. Nu, textul se referă la faptul că unii oameni, chiar înainte de mântuire, au o conştiinţă bună [gr.agthos = bună, acelaşi cuvânt apare şi la 1Timotei 1:5]. O conştiinţă bună, este o conştiinţă sinceră (2Corinteni 2:12), ascultătoare de Cuvântul lui Dumnezeu (Evrei 13:18), sensibilă, ea nu este împietrită sau insensibilă (1Timotei 4:2), ea ascultă de porunca lui Dumnezeu despre botez. Deci textul din 1Petru 3:21, nu susţine că iertarea de păcate se obţine înainte de botezul în apă!

 

Ewald Frank afirmă negru pe alb: „Iertarea păcatelor nu este în botez”!!!

 

Dar ce spune Biblia:

 

Fapte 2:38: „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”.

 

Ce învaţă Biblia? Unde se acordă iertarea păcatelor? În botez! Botezul se face în Numele (persoana) lui Isus, spre, sau în iertarea păcatelor. Cuvântu în greacă eis, indică locul unde te scufunzi: în iertarea păcatelor!

 

Fapte 22:16: „Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” De ce Saul (Pavel) trebuia să primească botezul, căci în el primea şi spălarea de păcate! Deci învăţătura lui W. Branham şi a lui E. Frank, este o minciună satanică!

 

În publicaţia respectivă E. Frank, arunca praf în ochii celor ce nu cunosc Scripturile şi spunea: „De fapt persoana care solicită botezul arată că a primit iertarea păcatelor prin sângele vărsat pe crucea Golgotei”.  

 

Ce spune Biblia: Lucrarea de spălarea a sângelui lui Isus are loc tocmai în botez, nu înainte de botez!

 

1Ioan 5:8„Şi trei sunt care mărturisesc: Duhul, apa şi sângele şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.

 

Când lucrează Duhul Sfânt? Când lucrează sângele lui Isus? Ele sunt prezente şi lucrează, acolo unde este prezentă apa. Astfel, atunci când este prezentă apa botezului, atunci toate trei elementele sunt una şi dau mărturia lui Cristos!

 

O altă dovadă în acest sens: „după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie,prin învierea lui Isus Cristos din morţi (1Petru 1:2,1Petru 1:3 NTR – 2007).

 

1Petru 3:21 (NTR - 2007): „aceasta este o imagine a botezului, care vă mântuieşte acum – el nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, ci răspunsul unei conştiinţe bune înaintea lui Dumnezeu – prin învierea lui Isus Cristos. Care sunt agenţii lui Dumnezeu care lucrează sfinţirea? Conform cu 1Petru 1:2: Duhul şi sângele care lucrează împreună.

 

Încă din V.T. exista imaginea sângelui care lucrează împreună cu undelemnul, undelemnul este simbolul Spiritului Sfânt (comp. 2Corinteni 1:21-22 cu Evrei 1:9). Observaţi cum erau consacraţi preoţii în Exodul 29:21: „Să iei din sângele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi închinaţi, Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor în slujba Domnului”. Iată preotul consacrat prin sânge şi undelemn, tot aşa preotul din noul legământ, creştinul, nu este consacrat, făcut preot doar prin Spirit Sfânt (undelemn); ci, şi prin sângele mielului fără cusur: sângele lui Isus. (vezi şi Leviticul 14:25,28). Este interesant că în acest pasaj din Levitic se arată unde este undelemnul (Duhul Sfânt), şi anume: „în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină”, cu alte cuvinte în lucrarea noului legământ prefigurată de această lucrare, unde este Spiritul Sfânt este şi sângele lui Isus, unde este sângele este şi Spiritul Sfânt!

 

Deci, am înţeles că sfinţirea se realizează prin Duhul Sfânt şi sângele lui Isus care lucrează împreună şi simultan. Dar unde are loc această lucrare a Duhului şi a sângelui? În naşterea din nou (1Petru 1:3), şi anume în botez (1Petru 3:21). Prin ce este făcută posibilă această lucrare din 1Petru 1:3 şi 3:21? Biblia răspunde: „prin învierea lui Isus Cristos din morţi”. Învierea Domnului Isus de către  „Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos”, a arătat că jertfa lui Isus a fost acceptată de Dumnezeu Tatăl care L-a adeverit ca drept prin faptul că L-a înviat din morţi.

 

Dacă comparăm 1Petru 3:21, cu 1Petru 1:3, vedem că atât botezul se realizează prin învierea lui Isus Cristos, cât şi naşterea din nou (renaşterea) se realizează prin învierea lui Isus Cristos. Astfel, renaşterea (naşterea din nou) nu are loc înainte de botez; ci, cu ocazia botezului, şi botezul este implicat în lucrarea renaşterii.

 

Astfel, pe baza învierii lui Isus, botezul este un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, răspuns dat de o conştiinţă bună, ascultătoare la porunca lui Dumnezeu, iar omul experimentează în botez: renaşterea.

 

Unde lucrează deci Duhul Sfânt şi sângele lui Isus sfinţirea? În renaştere, adică în botez! Aleluia ce adevăr minunat, dar profeţii falşi nu pot cunoaşte lucrările lui Dumnezeu, căci ele sunt descoperite prin Duhul adevărului! (1Corinteni 2:10-12).

 

Astfel, botezul este locul unde primeşti pe baza lucrării divine a harului lui Dumnezeu, şi a jertfei lui Isus: renaşterea, regenerarea, înnoire, sfinţirea, curăţirea, iertarea, mântuirea, îndreptăţirea.

 

Aparent uitându-ne la apa botezului, nu vedem nimic miraculos, nimic supranatural sau divin, este o simplă apă, mulţi o privesc doar ca un simbol al curăţirii, purificării, apa are însuşirea de a dizolva, de a îndepărta impurităţile şi a curăţi. Însă conform Bibliei, botezul în apă, este mai mult decât un simbol, mai mult decât ce se vede cu ochiul omenesc. Scufundare în apa botezului ca urmare a pocăinţei şi credinţei este o scufundare în Cristos şi în iertarea păcatelor (Fapte 2:38; Romani 6:3).

 

Cineva m-a întrebat: „frate Aline, ce lucrează apa în naşterea din nou?” Nu i-am răspuns atunci. Mai târziu, L-am întrebat pe Domnul Isus, care mi-a spus că apa estelocul unde Duhul Sfânt lucrează regenerarea.

 

Aşa a hotărât Dumnezeu, ca lucrarea renaşterii să nu aibă loc în aer, în faţa amvonului, sau altundeva; ci, în apă. Aşa cum Namaan sirianul (2Împăraţi 5:1-14), cel care avea lepră, a primit vindecarea în apă, nu printr-un alt mod. Sau cum, în timpul lui Isus, oameni erau vindecaţi în scăldătoarea Betesda, atunci când un înger tulbura apa (Ioan 5:1-7). Însă cu siguranţă că nu apa Iordanului, sau apa din scăldătoare avea proprietăţi vindecătoare; ci, prezenţa îngerească care se cobora în scăldătoare îi dădea apei proprietatea de a vindeca.

 

Tot la fel, Domnul Isus Cristos este prezent în apa botezului, şi lucrează: regenerarea, curăţirea, sfinţirea, înnoirea! Astfel, botezul este atât condiţia pentru a te naşte din nou, căci este o poruncă, dacă nu asculţi de această poruncă nu îndeplineşti condiţia ca să te naşti din nou. Dar botezul este şi locul, unde are loc regenerarea, ea nu poate avea loc pe genunchi, în biserică, în faţa amvonului, sau în altă parte. Ea are loc în apă! Aşa a hotărât Domnul, noi aşa învăţăm şi aşa credem, pentru că nu vrem să trecem peste ceea ce este scris!

 

Repet din nou, şi sper să înţelegi iubite cititor, că există o singură naştere, NU două, naşterea de sus, dar din mai multe elemente. Conform tuturor pasajelor despre naşterea din nou din Biblie, sunt trei elemente care mărturisesc şi lucrează în unitate: apa, Duhul Sfânt şi sângele lui Isus (1Ioan 5:6-8). Iar această lucrare are loc prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu (1Petru 1:23).

 

Aşa zisa naştere din nou, proprovăduită de W. Branham nu coincide cu mărturia Domnului Isus (Ioan 3:3-5) şi cu a apostolului Ioan (1Ioan 5:6-8). Martorii la naşterea din nou a lui Brnaham şi a adepţilor lui, nu este decât un Cuvânt răstălmăcit, pe când la naşterea noastră din nou, a celor cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, avem patru martori: APA, DUHUL SFÂNT, SÂNGELE şi CUVÂNTUL ADEVĂRULUI! Ai şi tu iubite cititor pe aceşti patru martori care mărturisesc: naşterea ta din Dumnezeu?!

W. M. Branham nu poate fi mesagerul lui Dumnezeu, pentru că el nici măcar nu a fost născut din Dumnezeu, potrivit Bibliei, care descrie clar ce este naşterea din nou. Faptul că el nu înţelege şi nu a primit descoperirea despre naşterea din nou cea biblică, îl descalifică ca lucrător al lui Dumnezeu!