În ce priveste W.M. Branham, acesta nu poate fi profetul Ilie, profetit din Maleahi 4, din mai multe motive, după cum urmează:

 

1) Lucrarea lui Ilie trebuie să fie înainte de sfârşitul zilei de har, înainte de ziua Domnului. Ştim ca peste Ioan Botezatorul a fost duhul şi puterea lui Ilie Tişbitul (Luca 1:17), şi că în prima implinire textul se refera la Ioan Botezătorul (comp. Maleahi 4:5,Maleahi 4:6 cu Marcu 9:11-13). Dar este clar că un alt profet Ilie, trebuie să vina înainte de ziua lui Iehova, de Armaghdon.

 

În cartea: „Marea tragedie şi Planul lui Dumnezeu  de mântuire în lumina mesajului pentru timpul de sfârşit”, de Ewald Frank, la p.17, se spune: Ioan a apărut la începutul zilei de har. Ultimul prooroc trebuie să apară la sfârşitul zilei de har, înainte ca judecată să cadă asupra pământului, înainte că soarele să se transforme în întuneric şi luna în sânge (Isaia 13:6-16; Ioel 2:31; Ţefania 1:14-18; Fapte 2:19-21; 1Tesaloniceni 5:2; 2Petru 3:10; Apocalipsa 6:12-17). Acesta este adevărul curat, este “AŞA VORBEŞTE DOMNUL” din Cuvântul Lui”.

 

Iată că dacă Ioan care a venit în duhul lui Ilie a venit la începutul zile de har, cel din urmă Ilie va trebui „să apară la sfârşitul zilei de har”. Când a apărut W. M. Branham? S-a sfârşit cu el ziua de har? A apărut el la sfârşitul zilei de har? Nu, ne amintim că el a murit acum 47 de ani, a trecut o generaţie de când a murit şi Domnul nu a venit, el nu a avut cum să pregătească venirea Domnului ca şi Ioan Botezătorul care a prins în viaţă prima lui venire. Astfel cel din urmă Ilie nu poate muri cu zeci de ani înainte de venirea Domnului Isus, misiunea lui este tocmai de a pregăti poporul de venirea Lui.

 

O generaţie conform Bibliei are cca. 40 de ani (Numeri 32:13), cum a pregătit Branham generaţia care va prinde venirea Domnului, dacă el a murit acum 47 de ani?

 

2) Lucrarea lui Ilie este pentru Israel nu pentru biserică! Acest Ilie din urmă, ca si Ilie Tişbitul şi ca şi Ioan Botezatorul, are o lucrare în Israel, nici unul dintre cei numiţi de Biblie ca fiind: Ilie, nu a slujit neamurile!

 

Dumnezeu a randuit în biserica Sa: apostoli, profeti, păstori, învăţători, evanghelişti prin care sfinţi ajung desăvârşiţi (perfecţi) şi ajung la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu la starea de om matur în Cristos (Efeseni 4:11-13). O data ce Dumnezeu, înca din primul secol a dat aceste slujbe, şi ele vor fi până la revenirea Domnului, la sfârşitul lumii (1Corinteni 1:7,1Corinteni 1:8; 13:8-12), iar ele sunt suficiente pentru zidirea si perfectiunea (desăvârşirea) bisericii, nu mai este necesar un profet Ilie pentru biserică. Prin urmare, este clar că o slujbă ca a lui Ilie în biserica este în plus, căci cu ea sau fără ea, biserica va ajunge la desăvârşire prin slujbele rânduite deja, însă de slujba lui Ilie, are nevoie Israelul, care trebuie pregătit ca să devină din nou poporul lui Dumnezeu în mileniu pe pământ (Romani 11:25,Romani 11:26)! Astfel ca la revenirea Domnului, poporul Israel să rostească cuvintele profetice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” (Matei 23:39). Şi astfel peste ei să se coboare Duhul de îndurare şi rugăciune ca să fie salvaţi pentru pământ (Zaharia 12:10; 14:12-121).

 

Revenim la Ilie din Biblie, în Maleahi 4, şi Luca 1:17, se spune ca unul din rolurile lui Ilie este să întoarcă inimile parinţilor spre copii şi pe cei neascultatori spre înţelepciunea celor drepti, cu ce scop? Cu scopul ca să gătească un popor bine pregatit pentru Domnul, ca nu cumva la venirea Lui să loveasca ţara (nu biserica) cu blestem. Care ţară? Creştinii nu au o ţară? Numai Israelul are, numai Israelul actualmente este lipsit de inţelepciune, creştinii au întelepciunea dată de Duhul Sfant (1Corinteni 2:12-14). Numai Israelul nu este pregatit pentru Domnul, creştini adevăraţi, aşteaptă şi grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu (2Petru 3:12-14).

 

Lucrarea lui Ilie este clară: „El va intoarce pe multi dintre fii lui Israel la Domnul Dumnezeu” (Luca 1:16).

 

Lucrarea lui Ilie nu are a face cu biserica; ci, cu Israelul!

 

3) Lucrarea lui Ilie va dura 1260 de zile, cca. 3 ani şi jumătate, nu cca. 20 de ani, cât a durat lucrarea lui Branham (1946-1965)! Aşa cum a fost profeţit despre întoarcerea lui Israel (Osea 3:4,Osea 3:5). Putem fi siguri ca Ilie ce o să vină, va avea o lucrare timp de cca. trei ani şi jumătate, pe strazile Ierusalimului, lucrarea consemnată în Apocalipsa cap. 11. Cei doi martori, doi profeţi, cei doi unşi, cei doi măslini (Zaharia 43-14), peste ei este duhul şi puterea lui Ilie, şi a lui Moise. Lucru recunoscut de mişcarea branhamistă, în cartea: „Apocalipsa O carte cu 7 peceţi” de Ewald Frank, p.61, se spune: „Cei doi prooroci unşi cu Duhul sunt denumiţi şi "măslini". Proorocul Zaharia îi văzuse în cap. 4, 11-14 în dreapta şi în stânga sfeşnicului...Cine observă slujba lor, trebuie să se gândească nemijlocit la Moise şi la Ilie, la Cuvântul cărora Dumnezeu a lucrat, aşa încât la Moise au venit urgii groaznice peste Egipt (Exod 7-12), când apa a fost transformată în sânge. În slujba lui Ilie cerul a fost închis trei ani şi jumătate, şi a căzut foc din cer (2. Împ. 1). Ambele se repetă în slujba celor doi prooroci...Moise şi Ilie au fost aceia care au venit pe muntele schimbării la faţă şi au vorbit cu Domnul (Mat. 17 ş. a.). Amândoi sunt amintiţi în ultimele versete din Vechiul Testament, în proorocul Maleahi. Moise, care a scris cele cinci cărţi din Tora, este pentru evrei cel mai mare prooroc, şi Ilie este cel mai important prooroc pentru ei, deoarece după crezul religiei iudaice, conform Scripturii, el se va ridica înaintea venirii lui Mesia”.

 

Iată cine este profetul ce trebuie să vină în duhul şi puterea lui Ilie! Nu Branham care a murit în 1965; ci, în viitor înainte de a veni ziua cea mare şi înfricoşătoare a lui Dumnezeu, va veni Ilie şi va pregăti pe Israel de revenirea Domnului! Dintre cei doi martori din Apocalipsa 11, primul dintre ei, este Ilie care trebuie să vină, slujirea lui nu este legată de biserica; ci, de Israel. De unde ştim ca unul dintre cei doi martori este Ilie?

 

Este profeţit că „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată” (Maleahi 4:5). Iată Ilie trebuie să vină înainte de ziua lui Iehova! Unul dintre cei doi martori este Ilie, şi unul este Moise, căci Moise şi Ilie, au fost vazuţi la schimbarea la faţă (Matei 17:3), iar schimbarea la faţă, reprezintă venirea Domnului Isus (2Petru 1:16-19). Astfel, ei vin în duhul şi puterea lui Ilie şi a lui Moise, lucrarea lor va fi însoţită de semne şi minuni (Ap. 11:5,6), căci lucrarea Duhul Sfânt din ei şi prin ei, va fi una asemănătoare cu lucrarea ce a fost prin Moise şi Ilie (comp. Ap. 11:6 cu Iacov 5:17; 1Împăraţi 17:1, şi Ap. 11:6 cu Exod 7:19,Exod 7:20).

 

La sfârşitul necazului celui mare, după ce-şi vor termina lucrarea care au avut-o pe pământ, Fiara (Anticristul) va face război cu ei, îi va ucide, trupurile lor vor zăcea în Ierusalim (v.8), dar după trei zile, ei vor învia şi vor fi răpiţi la cer (Ap. 11:11,12). Răpirea lor la cer, printr-un nor, este prefigurată de evenimentul schimbării la faţă a Domnului Isus, atunci când a apărut Moise şi Ilie lângă El în glorie, în nor (Matei 17:1-5), acest eveniment prefigurează venirea Domnului Isus şi răpirea celor doi martori la cer cu El (2Petru 1:16-18).

 

Cei doi martori, Moise şi Ilie, nu mor cu zeci de ani înainte de venirea Domnului ca şi Branham, NU, la sfârşitul lucrării lor, misiunii lor pe pământ, fiara îi va ucide, ei mor prigoniţi, dar ei vor invia (Apocalipsa 11:11,Apocalipsa 11:12), şi la venirea Domnului vor fi lângă Domnul în norul pe care vine Domnul (comp. cu Fapte 1:9), ca pe muntele schimbării la faţă, ei sunt prezenţi la venirea Lui. Lucrarea lor este cu cca. 1260 de zile, înainte de venirea Domnului, slujirea lor va fi tocmai la sfârşitul zile de har, va fi în necazul cel mare.

 

4) Ilie ca mesager nu va fi singur; ci, va avea un tovarăş de slujbă confom cu Ap. 11. Unde este tovarăşul de slujbă a lui Branham, dacă el este Ilie?

 

Istoria Biblică arătă mai multe perioade de treziri spirituale şi de lucrări de mare putere, care au avut în frunte cu doi martori îndrăzneţi pentru Dumnezeu, să dăm câteva exemple: Moise şi Aron, care au scos poporul Israel din Egipt (Exod 5:1); Iosua şi Caleb care au fost iscoadele care nu s-au temut de canaaniţi, rămânând până la sfârşitul vieţii lor un exemplu de fidelitate (Numeri 32:12).

 

Apoi, mai târziu în altă epocă, au fost profeţii Ilie şi Elisei au fost alţi doi martori ai adevărului (1Împăraţi 19:19-21); Iosua şi Zorobabel care au zidit din nou altarul lui Iehova (Ezra 3:2); profeţii Hagai şi Zaharia care au însufleţit lucrarea de reconstrucţie a templului (Ezra 5:1); Neemia şi Ezra care au condus grupuri de repatriaţi evrei din Babilon (Ezra 2:2; 7:1-10).

 

În Noul Testament, vedem din nou, doi martori pentru adevar, sau doi lucrători, cum ar fi: Ioan Botezătorul şi Isus Cristos, care au mărturisit despre adevăr, fiind profeţii cei mai mari ai Noului Testament (Luca 1:76,Luca 1:77; 24:19; Matei 17:11-13); alţi martori au fost: apostolii Petru şi Ioan (Fapte 8:14) şi Pavel şi Barnaba (Fapte 13:2), etc.

 

Une este tovarăşul de slujbă a lui W. M. Branham? Unde este cel de-al doilea martor? Unde este al doilea profet al Domnului Isus (Ap. 11:3,10)?

 

5) Ilie care va veni va întoarce inimile părinţilor spre copii, şi ale copiilor spre părinţi. Branham nu înţelege această profeţie, astfel nu are cum ca el să fie Ilie!

 

Conform profeţiei din Maleahi 4:5,Maleahi 4:6: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” La ce se referă această profeţie?

 

Cum explică E. Frank această profeţie? În cartea: „Apocalipsa O carte cu 7 peceţi”, de Ewald Frank, la p.9: „Proorocul dinaintea zilei Domnului a venit la sfârşitul zilei de har, deci acum în ultima epocă a Bisericii, pentru a întoarce inimile copiilor din Noul legământ la credinţa părinţilor apostolici (Mal. 4, 6b)”.

 

În cartea: „Marea tragedie şi Planul lui Dumnezeu  de mântuire în lumina mesajului pentru timpul de sfârşit”, de Ewald Frank, la p.20, se explică: „Inimile copiilor lui Dumnezeu trebuie întoarse la credinţa părinţilor, adică la început, nu la părinţii bisericii, nu în case de locuit la părinţi naturali, ci la apostoli, părinţii noştri de credinţă. Prin această credinţă, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna, suntem întorşi la Hristos în învăţătură şi practică (Iuda 3)”

 

Cum explică W. Branham această profeţie?

 

În cartea „O Expunere a celor şapte epoci ale Bisericii”, W.M. Branham spune:

 

p.326: „Astfel noi vedem venind un mesager al epocii a şaptea, şi el este un profet...Cuvântul vorbeşte despre venirea lui Ilie înainte să se reîntoarcă Isus”.

 

„Inimile copiilor din zilele din urmă vor fi întoarse înapoi către părinţii Penticostali. Ioan i-a făcut pe părinţi gata pentru Isus să primească pe copii în staul. Acum acest profet peste care cade Duhul lui Ilie va pregăti copiii să primească înapoi pe Isus”.

 

Vedem că E. Frank explică că Ilie va întoarce inimile copiilor spre apostoli, părinţii lor de credinţă, pe când W. Branham explică altceva, că inimile copiilor vor fi întoarse spre părinţii penticostali? Care dintre cei doi au dreptate? Care este adevărul?

 

Unii branhamişti cu care am discutat, cosideră pe Ilie din Maleahi ca avand o slujbă dublă: Ioan Botezatorul a întors inima părinţilor vechi testamentari la credinţa copiilor lui Dumnezeu din Noul Testament, iar W. Branham a întors credinţa copiilor lui Dumnezeu din timpul sfarşitului la credinţa părinţilor apostoli, şi astfel se reaşează toate lucrurile înaintea revenirii lui Cristos pentru răpirea Miresei (Fapte 3:21).

 

In primul rand, lucrarea lui Ilie care urmează să vină, conform profeţiei din Maleahi 4:5, nu poate fi făcută de doi oameni, adică primul să facă prima parte a lucrării: să întoarcă inima părinţilor spre copii. Iar cel de-al doilea Ilie să întoarcă inimile copiilor spre părinţi! Nu, Ilie care va veni înainte de ziua Domnului, este profeţit că va face ambele lucrări, după cum este scris: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”

 

De fapt, explicaţia că părinţii vor fi întorşi spre copiii de profetul Ilie din primul secol (Ioan Botezătorul), iar Ilie (W. Branham) va face partea a doua a lucrării, va întoarce inimile copiilor spre părinţi, este o falsitate, căci Ioan Botezătorul a făcut ambele lucrări conform Bibliei. În Luca 1:16,Luca 1:17: „El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” Se întelege că cei neascultatori sunt copiii, iar cei ce umblă în înţelepciunea celor neprihăniţi sunt părinţii. (Luca 1:17).

 

Tot la fel, Ilie care va veni înainte de ziua Domnului, va face ambele lucruri!       

 

De fapt, W. Branham nu a întors oameni la credinţa apostolică, el a abatut oamenii de la aceea credinţă, apoi el nu a trait în „timpul sfârşitului”, care are loc cu cca. trei ani jumate, înainte de venirea Domnului (Daniel 12:4; comp. Daniel 11:31-35 cu Daniel 12:11).

 

Apoi, profeţia din Maleahi 4:5,Maleahi 4:6; arată clar, că persoana care întoarce inimile părinţilor spre copii, întoarce şi inimile copiilor spre părinţi. Ioan Botezatorul a facut ambele lucruri, după cum am observat din Luca 1:16,Luca 1:17. Astfel, textul explică ce însemnă să întorcă inimile părinţilor spre copii, şi a copiilor spre părinţi. Noi nu trebuie să speculăm cum fac E. Frank şi W. Branham, Cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru cei sinceri! Copiii fiind cei neascultatori, iar părinţi (în greacă: „taţii”) erau cei neprihăniţi, confom cu Luca 1:17. Astfel, Ioan Botezătorul a întors inimile celor drepţi (neprihăniţi), a părinţilor, a celor maturi spirituali, spre cei neascultatori, cu scopul de a-i ajuta din punct de vedere spiritual, şi a întors inimile copiilor spre cei drepţi, spre părinţii spirituali, astfel ca şi copiii să umble în înţelepciunea celor neprihăniţi. Ca în final, toţi (şi părinţii şi copiii) să fie un popor pregatit pentru Domnul!

 

În timpul lui Ioan, Israelul era rupt în două tabere: părinţii adică scribi, cărturarii, preoţii, cei ce cunoşteau legea, care stăteau pe scaunul lui Moise (Matei 23:2), şi copii, (ţărani, oameni simplu, prostituatele, vameşii, etc.) adică cei ce nu cunoşteau legea. Domnul le spune copiilor, celor necunoscători în ale legii, să facă tot ceea ce ei (părinţi) le spuneau (Matei 23:3). Din păcate părinţii, îi priveau dispreţuitor, îi ţineau la distanţă pe oameni simpli, care nu cunoşteau carte, pe vameşi, pe prostituate, pe ţărani, care erau ca şi copiii neascultători din cauza necunoaşterii legii, pentru că nu ştiau să citească sau nu aveau o copie a legii. Cărturarii (părinţii) spuneau despre cei simpli (copii): „Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!” (Ioan 7:49).

 

Unul din scopurile lucrării lui Ioan, era împăcarea, reconcilierea între părinţi şi copiii şi a tuturor cu Dumnezeu, confom cu Luca 1:16,Luca 1:17. Astfel la botezul lui Ioan au venit şi din categoria părinţilor (Matei 3:7-10) şi din categoria copiilor (Marcu 1:4; Luca 3:12-14). Totuşi, din păcate, o mare parte dintre părinţii, cei care cunoşteau legea, au zădărnicit planul lui Dumnezeu de împăcare a părinţilor cu copiii şi a lor cu Dumnezeu, după cum se spune în Luca 7:29,Luca 7:30: „Şi tot norodul care l-a auzit şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

 

Ioan Botezatorul nu a intors inima părinţilor vechi testamentari la credinţa copiilor lui Dumnezeu din Noul Testament, aceasta este o speculaţie absurdă! Nu acesta a fost scopul lucrarii lui, el nu a predicat credinţa copiilor lui Dumnezeu noutestamentara, pentru ca el însuşi nu a avut o astfel de credinţă noutestamentară care implica nasterea din nou, înfierea, botezul în Numele lui Isus, etc. El a spus clar, că El este prietenul Mirelui şi astfel el mărturiseşte că nu face parte din Miresa lui Isus (Ioan 3:28,Ioan 3:29). Apoi Isus spune că cel mai mic din împărăţia cerului este mai mare ca Ioan Botezatorul, el nu avea speranţa de a merge în cer, el nefiind nascut din nou (Matei 11:11).

 

Prin botezul lui Ioan, lui Israelul i s-a dat posibilitatea, 1) de a se pocăi şi a primi iertarea păcatelor pentru abaterile de la legea lui Dumnezeu dată prin Moise (Matei 3:6; Marcu 1:4,Marcu 1:5; Luca 1:68-77; 3:3-6). 2) un al doilea scop al botezului lui Ioan era ca ei să creadă în Cel ce urma să vină, adică în Mesia (Fapte 19:4), şi 3) un al treilea scop, pregătirea unui popor curăţit de călcările de lege, un popor înţelept, ascultător, împăcat cu Dumnezeu (Luca 1:16); dar şi împăcat şi între ei (părinţii cu copiii împăcaţi), care să-l accepte pe Mesia (Maleahi 4:5,Maleahi 4:6; Luca 1:15-17).

 

Cu siguranţă că Ilie care are să vină, are lucrarea de a întoarce inimile părinţilor spre copii şi ale copiilor spre părinţi. Şi acum în Israel există unii care studiază legea şi sunt preocupaţi de lege şi profeţi, de Scripturi, care sunt religioşi, şi unii care nu-i mai interesează religia. Lucrarea lui Ilie care are să vină va fi concilierea între părinţi şi copii, şi împăcarea tuturor cu Dumnezeu prin pocăinţă şi prin acceptarea lui Isus ca Mesia.

 

Să mergem la al 6 motiv pentru care W. Branham nu poate fi profetul Ilie:

 

6) Ilie când va veni va restabili toate lucrurile. Lucrarea de a restabili toate lucrurile, adică toate lucrurile spirituale, nu cele fizice, ce vor fi restabilite la reîntoarcerea Domnului (Matei 19:28; Fapte 3:19-21), a făcut-o prima data Ioan Botezatorul, prin botezul predicat de el, a dus la restabilea relaţiei lui Israel cu Dumnezeu. Israel a călcat legea şi legamantul cu Dumnezeu. Prin botezul lui Ioan, ei se pocăiau şi primeau iertare de călcările de lege (Luca 3:3). Astfel el a restabilit ceea ce evreii au distrus în relaţia lor cu Dumnezeu şi prin călcarea legământului de la Sinai. Lucrarea lui de restabilire a tuturor lucrurilor, viza şi împăcarea sau reconcilierea naţională între părinţii şi copii, toţi cei care au primit mesajul lui, mesajul pocăinţei şi s-au botezat au fost făcuţi, una în botez, în iertarea lui Dumnezeu, nimicind astfel duhul de superioritate al unora care se considerau doar ei fii ai lui Avraam (Matei 3:9; Luca 3:8; Ioan 8:33).

 

Păcatul, călcările de lege, tradiţiile cărturarilor, a făcut ca căile lui Dumnezeu să nu mai fie drepte, ele erau ca nişte dealuri, cu văi, cu munţi, lucrarea lui Ioan a fost să netezească drumul spre împăcarea evreilor cu Dumnezeu, şi ei între ei, aceasta a fost lucrarea lui de a restabili toate lucrurile!

 

Lucrarea lui Ilie ce o sa vină, va fi la fel, o împăcare a celor sinceri din Israel cu Dumnezeu, şi ei între ei.

 

La ora actuala în Israel, este atâtea păreri, secte, partide, păcate, atâta rătăcire, trebuie sa vina Ilie ca să netezeasca drumul lui Israel spre mantuire, ca la venirea Domnului, Dumnezeu să le poată da un duh de îndurare şi rugaciune ca şi ei să fie mântuiţi pentru pamant datorită pocăinţei lor (Zaharia 12:10).

 

Lucrarea aceasta nu este cu zeci de ani înainte de venirea Domnului; ci, chiar înainte de a veni Domnul. Ioan Botezatorul nu a făcut lucrarea şi la zeci de ani a venit Mesia, nici Ilie nu face lucrarea cu zeci de ani înainte de venirea Domnului; ci, tocmai conform profeţiei: „înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”.

 

W. Branham nu poate pretinde o restabilire, sau o aşezare din nou a tuturor lucrurilor, pentru că el nu a slujit în Israel unde ele trebuie restabilite!

 

Apoi, dacă W.M. Branham a restabilit toate lucrurile, de ce nu a venit atunci Mesia din nou în anii ‘60? În Biserica lui Dumnezeu ele nu trebuie restabilite, căci nici porţile locuinţei morţilor nu o vor birui pe adevărata biserică a Domnului (Matei 16:18). Chiar dacă uneori Domnul o corectează, nu o face prin Ilie; ci, prin apostolii, profeţii, păstorii, învăţătorii, rânduiţi în biserică (Efeseni 4:11)!