„Adevărat! Adevărat vă zic: Cel crezând în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; şi va face mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl, şi orice aveţi să cereţi în Numele Meu, voi face aceasta; ca să fie glorificat Tatăl în Fiul.” Ioan 14:12-13 SCC.
 
Poate te întrebi sau îţi spui: cum pot să fac: lucrările Domnului Isus? Sau: ,,Cum pot face lucrări mai mari decât Isus, Fiul lui Dumnezeu?
Poate te miri de această învăţătură, însă Domnul Isus învaţă numai adevărul căci El însuşi este adevărul (Ioan 14:6), de aceea este important să înţelegem această declaraţie a Domnului nostru răspunzând în continuare la următoarele întrebări:
 
Ø      Ce înseamnă a crede în Isus Cristos?
Ø      Care sunt lucrările pe care le vor face cei ce cred în Isus?
Ø      Care sunt lucrările mai mari pe care le vor face creştinii?
Ø      Cum vom putea face lucrările Domnului şi altele mai mari?
 
 
CE ÎNSEAMNĂ A CREDE ÎN ISUS CRISTOS?
A crede în Isus nu înseamnă numai al accepta la nivel intelectual sau declarativ pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Domn şi Salvator! Nu implică doar a cunoaşte lucruri despre El, despre viaţa Lui şi lucrările Lui; ci, implică a ne încrede din inimă în El şi în principiile Lui care reflectă modul Lui de a gândi şi astfel să le aplicăm şi să trăim cu credincioşie pentru El.
Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă să te încrezi în Isus voi apela la o întâmplare: Un bărbat a dorit să facă echilibristică pe o sârmă întinsă peste o cascada, la acest eveniment sau strâns o mulţime de oameni, pe care acesta îi întrebă: credeţi că pot trece pe malul celălalt fără să cad de pe sârmă? Ei au răspuns: da, credem, suntem siguri.  Acel echilibrist a trecut în siguranţă, însă mai târziu a întrebat mulţimea de oameni dacă aceştia credeau că poate trece nu numai singur pe sârmă; ci, şi ducând o persoană în spate pe malul celălalt, ei cu toţii au spus: „credem că poţi”, la care acesta le-a spus: ,,cine se oferă voluntar”? La auzul acestei întrebări aproape toţi sau tras înapoi…  
Mulţi oameni dacă sunt întrebaţi dacă cred în Isus, spun: Credem, însă cum se face atunci că în viaţă de multe ori ei se călăuzesc după principiile lumeşti, fireşti şi nu după ale Lui?
Cuvântul credinţă din grecescul „pistis”, însemnă atât credinţă (încredere), precum şi credincioşie (fidelitate).
Astfel, credinţa în Isus însemnă o credinţă în persoana Lui în toate circumstanţele vieţii, şi credincioşia faţă de El şi de legea Lui, cineva care spune că face semne şi minuni, dar nu este credincios faţă de El şi Cuvântul Lui, este un mincinos, şi lucrează fără de lege (comp. cu Matei 7:21-29).
 
CARE SUNT LUCRĂRILE PE CARE LE VOR FACE CEI CE CRED ÎN ISUS?
Lucrările Sale au constat în predicarea Evangheliei şi în a face discipoli (ucenici) cât şi a învăţa pe oameni adevărul lui Dumnezeu, dar şi în lucrări de putere, în facerea de minuni, semne, vindecări, miracole (Matei 11:1-6; Luca 4:43; Luca 9:1; Luca 10:1; Ioan 4:34-42; Ioan 5:36; Ioan 7:1-23; Ioan 9:4-7; Ioan 10:25,Ioan 10:37; Fapte 2:22; Fapte 10:38) El ia iubit sincer pe oameni chiar şi pe cei păcătoşi, ia mângâiat şi încurajat (Marcu 6:34; Luca 15:1).
Aceste lucrări trebuie să le facă şi discipoli lui Cristos căci El a poruncit:
,,Iar ducându-vă, predicaţi, zicând: S-a apropiat Regatul cerurilor. Vindecaţi pe neputincioşi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi demoni. În dar aţi primit, în dar să daţi. (Matei 10:7-8, SCC).

,,Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate naţiunile; învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii."(Matei 28:19-20, SCC).  
De aceea întreabă-te, îi iubeşti tu pe oameni, te sacrifici tu pentru ei, eşti tu binefăcător şi atent cu oamenii, eşti tu sensibil la nevoile lor ca şi Isus? Predici tu evanghelia ca oamenii să vină la căinţă şi să fie salvaţi? Vorbeşti tu la timp şi ne-la timp despre această salvare atât de mare dată prin Isus Cristos şi pe care şi tu ai primit-o prin credinţă, prin harul lui Dumnezeu?
Dacă tu nu vorbeşti de salvare, dacă tu nu-l predici pe Isus care a murit şi a înviat pentru omenire, atunci tu nu crezi în El, căci cei ce cred, vorbesc, căci din plinătatea inimii vorbeşte gura, ori dacă îl ai în inimă pe Isus vei vorbi despre El (Luca 6:45).
Ba mai mult, decât a predica, lucrările pe care trebuie să la faci ca efect al credinţei în Isus este o viaţă sfântă pentru Isus (2Corinteni 5:14-15), trăirea în iubirea jertfitoare de semeni (Ioan 15:12-13), manifestată prin roada Duhului Sfânt care este: dragoste, pace, bunătate, facere de bine, amabilitate, etc. Dar lucrările lui Isus se manifestă şi prin orice gen de slujire, căci Isus a spus: ,,Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel care serveşte” (Luca 22:27; Ioan 13:1-17; vezi şi Galateni 5:22-23; Evrei 13:16). Se poate spune şi despre tine acelaşi lucru că eşti un servitor care serveşte la toţi? Unul care sa făcut slujitorul tuturor pentru ai câştiga pe cât mai mulţi la adevăr (1Corinteni 9:19). Dacă da, atunci tu faci lucrările lui Isus.
A face lucrările lui Isus implică chiar miracole, căci Isus a spus: ,,Toate lucrurile Sunt cu putinţă celui ce crede! …Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 9:23 ; Marcu 11:23). A crede în Isus însemnă a face vindecări, expulzări de demoni ca adeveriri a predicării adevărului (Luca 10:9,Luca 10:17; Marcu 7:12-13). Deci credinţa în Isus aduce supranaturalul în viaţa celui credincios!
Însă se ridică întrebarea:
 
CARE SUNT LUCRĂRILE MAI MARI PE CARE LE VOR FACE CREŞTINII?
Cuvântul în greacă: „megas”„mari”, are următoarele sensuri în Scripturi:
Mare ca dimensiune: Matei 13:32; Marcu 432; Luca 12:18.
Mare ca, cantitate: Ioan 15:13; Evrei 11:26.
Mare în intensitate: Matei 20:31 (tare strigau).
Mare ca vârstă: Romani 9:12.
Mare ca, calitate: Iacob 3:1; 2Petru 2:11; 3Ioan 1:4.
Tot la fel, lexicoanele de lb. Greacă, îl definesc ca având sensurile de: mare, extins ca spaţiu, spaţios, larg, lung, în opoziţie cu mic, mare ca intensitate, abundent, mai important, foarte important, superlativ, tare (mai tare), mai lung ca timp (mai în vârstă), superior, mai vechi, etc. [vezi: Dicţionarul: UBS; Friberg lexicon; Thrayer lexicon; LS lexicon; Louw Nida lexicon].
Care este sensul în acest pasaj?
Sensul în acest pasaj este de „mai multe”! Noi ştim că atunci când a fost Isus pe pământ El a slujit doar cca. 3 ani. Lucrările Sale nu pot fi întrecute în mărimea puterii, vârful puterii fizice fiind învierile din morţi!
Dar un creştin poate sluji prin credinţă mai mult de 3 ani şi să aibă mai multe ocazii de a predica, a vindeca, a exorciza, a învia, a face minuni. Discipolii Domnului au făcut lucrări trimişi în lucrare de omul Isus. După plecarea Lui la cer, lucrurile aveau să se schimbe, ocaziile aveau să se înmulţească, căci ei urmau să-L aibă pe Domnul Isus prin harul Său la dispoziţie tot timpul! Pe când omul Isus au fost momente când era restras. De aceea El spune: şi va face mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl”. Apoi lucrările aveau să fie înmulţite deoarcece El urma să Mijlocească în calitatea Lui de Mare Preot, astfel discipolii urmau să folosescă Numele Lui în rugăciuni pentru a cere minuni. Toate acestea conducând la lucrări mai multe, adică mai mari.
 
CUM VOM PUTEA FACE LUCRĂRILE DOMNULUI ŞI ALTELE MAI MARI?
Textul ne răspunde clar: „Cel crezând în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu”! Deci este important să credem în El, să ne încredem în puterea Lui, în mila Lui, în dragostea Lui, în înţelepciunea Lui!
Apoi rugăciunea, Domnul ne învaţă: „orice aveţi să cereţi în Numele Meu, voi face aceasta; ca să fie glorificat Tatăl în Fiul.”
Domnul Isus ne promite că „orice aveţi să cereţi în Numele Meu”, acestă promisiune este baza credinţei noastre, a lucrării miraculoase şi a îndrăznelii în rugăciune şi a folosi Numele Lui cu autoritate.
Scopul acestor lucrări divine nu este glorificarea discipolului, ci a lui Dumnezeu în puterea Fiului!
A face minuni sau alte lucrări în Numele Lui, însemnă a face în locul Lui, ceea ce reprezintă o responsabilitate, ca totdeuna să facem lucrări fără a atrage atenţia asupra noastră, ci totdeuna să lucrăm după Cuvântul lui şi nu de capul nostru, tot ce face să facem îm El spre gloria Tatălui.