Biblia vorbeşte de închinători adevăraţi care se închină Tatălui în duh şi adevăr (Ioan 4:23,Ioan 4:24), şi de închinători falşi (Coloseni 2:18; Apocalipsa 9:20).

Să nu uităm, căci ori ne închinăm ‚Tatălui ceresc’ cum ne-a învăţat Domnul, şi suntem atunci închinători adevăraţi, ori ne închinăm altfel după bunul nostru plac, sau după învăţături omeneşti şi atunci suntem închinători falşi (Ioan 4:23; Tit 1:16).

 

La cine trebuie să ne rugăm?

Conform Bibliei rugăciunea se adresează la Dumnezeu prin intermediul Singurului Mijlocitor: Isus Cristos.

Ioan 16:23: Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da” (Biblia Ortodoxă 1988, sigla: BO).

Efeseni 5:20, BO: Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl”.

1Timotei 2:5,6, BO: „Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său”.

Prin eliminare este clar, că nu ne putem ruga la creaturi, indiferent că sunt: îngeri, „sfinţi”, „Maria”, etc.

Rugăciunea se adreseaă exclusiv la Dumnezeu (Coloseni 3:17; Evrei 13:15; Apocalipsa 4:10).

Şi dacă nu ne putem ruga la ei, şi ei nici nu sunt mijlocitori în rugăciune, atunci icoanele confecţionate cu aşa zis-ul „chip” al lor, „pentru ajutor în rugăciune” sunt în realitate: o idolatrie, oamenii invocându-i pe ei, şi nu pe singurul Dumnezeu adevărat!!!

 

Dar ce se poate spune despre icoanele ce se doresc să reprezinte divinitatea?

Să vedem ce aflăm din Biblie, despre Dumnezeu şi închinarea la El: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ. Să, nu te închini lor, nici să le slujeşti, căci Eu Domnul Dumnezeul tău sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam pentru cei ce Mă urăsc”Deuteronom 5:7-9, BO.

În acest pasaj se arată clar: că aţi confecţiona chipuri cioplite este pentru a te închina la alţi dumnezei! Chipurile ciplite nu pot fi făcute pentru a-L înfăţişa pe Dumnezeul Bibliei! De ce?

Deorece: Iar Domnul v-a grăit de pe munte din mijlocul focului; şi glasul cuvintelor Lui l-aţi auzit, iar faţa Lui n-aţi văzut-o, ci numai glasul I l-aţi auzit”Deuteronom 4:12, BO.

Deuteronom 4:15, BO: Ţineţi dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, n-aţi văzut nici un chip”.

O dată ce faţa lui Dumnezeu nu a fost văzută de oameni, nici imaginea Lui nu poate fi reprodusă! (vezi şi: Ieşirea 33:20).

Prin urmare, icoanele, imaginile, în momentul în care sunt făcute, ele sunt idoli, căci Dumnezeu nu poate fi reprodus! – Romani 1:22-25.

Dar nici înfăţişarea Fiului lui Dumnezeu nu poate fi reprodusă, deorece: primii creştini nu au avut icoane în primele secole de creştinism!!! Astfel când după sute de ani s-a încercat pictarea chipului fizic era imposibil, toţi ucenici erau morţi, acest imagini reprezintă nişte închipuiri!!!

În „Istoria Dogmelor” de Dr.C.Chiricescu, profesor de teologie ortodoxă, Litografia Andreescu, 1904, pag. 180, se recunoaşte: Biserica primitivă creştină nu cunoştea icoane religioase şi aceasta cu atât mai mult cu cât primii creştini erau în majoritate iudei, cărora legea dată de Moise le interzicea de a-şi face chip cioplit şi a i se închina”, [sublinierea îmi aparţine].

„Când persecuţiile încetară, atunci numărul bisericilor crescu repede (sec. IV)... Icoane nu erau în acest timp prin biserici. Scârbiţi de chipurile idoleşti din păgânism şi păzind cu stricteţe a doua poruncă a Decalogului, cei dintâi creştini se fereau de a înfăţişa pe Dumnezeu şi pe sfinţi prin chipuri sculptate sau pictate” - Prof. I. Mihălcescu - „Istoria bisericească universală” - până la 1054 de I.Mihălcescu, profesor la Facultarea de teologie, Bucureşti 1911, vol. I, pag. 128-129.

De fapt însuşi scuza că ortodocşi nu se închină la icoane; ci, la ceea ce reprezintă ele, este o minciună, şi de fapt această teorie este preluată din păgânism!

Căci: „Păgânii se închină chipurilor de lemn pe care le cred imaginea lui Dumnezeu” - „Tezaurul liturgic” de Preot Dr. Badea Cireşeanu, tom.II, Bucureşti 1911, pag. 227.

În realitate: „... IDOLATRII, adică adoratorii statuilor... sau obiectelor de artă cred prin acestea se închină unor... fiinţe cereşti... - „Tezaurul liturgic” de Preot Prof. Dr. Badea Cireşeanu, tom.II, cu aprobarea Sf. Sinod al BOR, Bucureşti 1911, pag. 48.

Acest lucru relatează şi Biblia, păgânii din Efes ce se închinau la zeiţa Diana, susţineau teoria că chipul ei este căzut din cer (Fapte 19:24-35).

Doar privind la icoanele care pretind că îl reprezintă pe Fiul, vedem că ele diferă unele de altele, astfel ele reprezintă înşelăciunea unor oameni idolatrii !!!

Ba mai mult, o dată ce închinarea este în duh (Ioan 4:23,Ioan 4:24), ea nu are nevoie de lucruri materiale, pentru că ea are loc în duhul creştinului unde este prezent Cristos (Efeseni 3:14-17).

Chiar dacă unii creştini din primul secol L-au văzut în carne, în corp fizic pe Domnul, totuşi după înălţarea la cer, creştinii nu Îl mai cunoşteau aşa ca om, nu pe înfăţişarea aceasta puneau preţ; ci, pe Isus ca duh, ca Domn, înviat, înălţat!

În acest sens Pavel inspirat de Dumnezeu spune: De aceea, noi nu mai ştim de acum pe nimeni după trup; chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaştem. Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi”  - 2Corinteni 5:16,2Corinteni 5:17, BO.

Pentru creştini adevăraţi sunt importante calităţile Domnului, chipul lui moral care doreşte să-l imprime în noi, devenind făpturi noi!

Pentru ortodocşi este important chipul fizic, prin aceasta indicându-se că ei sunt transformaţi, ei sunt tot fireşti, oameni vechi în Adam, nu oameni noi în Cristos!!!