Potrivit doctrinei catolice și ortodoxe, sfinţii sunt persoane decedate, care au fost pilde pământești de viață religioasă și morală, care în prezent se află în cer şi cărora “Biserica” le-a recunoscut sfinţenia şi virtuţile remarcabile. Profesiunea de credinţă a Conciliului de la Trent arată că sfinţii trebuie invocaţi ca mediatori pe lângă Dumnezeu şi că relicvele şi chipurile sfinţilor trebuie venerate. Această cinstire a lor se manifestă și prin preamărirea vieții lor cu ocazia sărbătorii lor, și prin slujbele spre pomenirea lor!

Astfel cultele: catolic, ortodox, etc. au sute de sfinți, unii antici, luând din Biblie numele unor personaje (ex. Maria, Petru, Pavel, etc.), alți sunt mai târzii după apostoli, alții chiar mai moderni, cum este  Arsenie Boca, etc. pe care îi cinstesc.

Explicația acestor culte este că ei nu se închină la sfinți și la icoanele lor, ci doar îi cinstesc, în limba greacă în care a fost scris Noul Testament: „proskyneo”.

În Biblie mai apare în limba greacă, și cuvântul: „latreia”, închinarea rezervată doar lui Dumnezeu.

Astfel ei spun că nu aduc „latreia”; ci, doar „proskyneo”: cinstire!

Însă în Noul Legământ nu există „proskyneo”: cinstire pentru oameni; ci, doar pentru Dumnezeu, astfel creștini adevărați nu pot da „proskyneo”: cinstire oamenilor; ci, doar lui Dumnezeu și Fiului Său!

Astfel în primul rând, cercetând toate versetele din Noul Testament, unde apare acest termen: „proskyneo”, în toate formele lui gramaticale, în nici un verset care vorbește de închinarea creștină, nu se referă la o închinare la alte persoane în afară de Tatăl și Fiul! Vezi: Matei 2:2,Matei 2:8,Matei 2:11; Matei 4:9-10; Matei 8:2; Matei 9:18; Matei 14:33; Matei 15:25; Matei 18:26; Matei 20:20; Matei 28:9,Matei 28:17; Marcu 5:6; Marcu 15:19; Luca 4:7-8; Luca 24:52; Ioan 4:20,Ioan 4:21,Ioan 4:22,Ioan 4:23,Ioan 4:24; Ioan 9:38; Ioan 12:20; Fapte 7:43; Fapte 8:27; Fapte 10:25; Fapte 24:11; 1Corinteni 14:25; 1Corinteni 11:21; Evrei 1:6; Apocalipsa 3:9; Apocalipsa 4:10; Apocalipsa 5:14; Apocalipsa 7:11; Apocalipsa 9:20; Apocalipsa 11:1,Apocalipsa 11:16; Apocalipsa 13:4,Apocalipsa 13:8,Apocalipsa 13:12,Apocalipsa 13:15; Apocalipsa 14:7,Apocalipsa 14:9,Apocalipsa 14:11; Apocalipsa 15:4; Apocalipsa 16:2; Apocalipsa 19:4,Apocalipsa 19:10,Apocalipsa 19:20; Apocalipsa 20:4; Apocalipsa 22:8-9.

Chiar în Biblia ortodocă este tradus în unele versete: „proskyneo” cu închinare.

 În al doilea rând, conform Bibliei toți creștini sunt sfinți, nu există creștini sfinți și creștini nesfinți, ci TOȚI sunt sfinți (vezi: 1Corinteni 1:2; Efeseni 1:4; Coloseni 3:12)!

În al treilea rând, sfinți nu acceptă ca frați lor să se roage lor, să se plece înaintea lor, să le sărute mâna, oasele, chipul, să-i cinstească, etc.

Relatarea din Fapte 10:25-26, este relevantă, aici conform cu Biblia Ortodoxă 1982, se spune: Şi când a fost să intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat [„proskyneo”], căzând la picioarele lui.
Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: Scoală-te. Şi eu sunt om”
. Iată, apostolul Petru nu a acceptat ca sutașul Corneliu să i se plece, motivul: Scoală-te. Şi eu sunt om”.

La fel îngerii care sunt sfinți nu acceptă închinarea! În Apocalipsa 22:8-9, se relatează: “Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin [„proskyneo”] înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te! [„proskyneo”]Iată, nici îngerii nu acceptă să ne plecăm lor, căci ei sunt slujitori împreună cu creștinii nu se închină un slujitor la alt slujitor, ci doar la Dumnezeu care este Stăpânul tuturor.

Atât apostolul Pavel cât și Petru știau că vor fi martirizați (2Timotei 4:6-7; 2Petru 3:12-14), dar nu au lăsat o poruncă sau îndemn ca corpurile lor, sau chipul lor să fie cinstite după moarte, chiar în ultimele epistole scrise de ei, atenția era îndreptată spre Dumnezeu și spre Fiul Său (2Timotei 1:1-3; 2Petru 1:1-2; 2Petru 3:18).

Să vedem în continuare:

 

Potrivit Bibliei, pot fi invocaţi „sfinţii“ ca să mijlocească pe lângă Dumnezeu?

Conform Bibliei nu există decât un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, așa cum se învață în 1Timotei 2:5-6, BO: Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său”. Astfel nici Maria, nici îngerii, nici sfinții apostoli, etc. nu sunt mijlocitori ca să ne putem ruga lor și apoi ei să se roage pentru noi la Dumnezeu!

Faptul că trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu în toate rugăciunile, este scris în Coloseni 3:17 și în Efeseni 5:20, BO, unde se spune: “Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl”. Vedem că Biblia este exclusivă TOTDEAUNA să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru TOATE! Nu există loc în porunca divină de rugăciune la altcineva!

Iar orice invocare, chemare în rugăciune a altor ființe decât a lui Dumnezeu și a singurului Mijlocitor, implică a avea mai mulți dumnezei! Aceste rugăciuni sunt idolatrie!

Dacă Dumnezeu lor este în cer (Matei 6:9), atunci s-ar închina la Cel din cer, ar privi în sus și inima lor ar fi la El, dar faptul că se închină la oameni morți, la icoanele lor, un obiect, și fac gesturi de reverență, ca sărutul, plecăciunea, adorarea, față de icoana lor, nu este altceva decât IDOLATRIE! Închinarea la mai mulți Mântuitori și Dumnezei la care le cer ajutorul!

Faptul că majoritatea icaonelor zugrăvesc creaturi ca „Maica Domnului”, diferiți „sfinți”, „îngeri”, aceasta indică că închinătorii la icoane au mai mulți Dumnezei pe care îi adoră și în fața cărora se plecă! Și atunci toate aceste ființe create, care devin idoli prin închinarea la ei, devin o idolatrie, adică o închinare la Dumnezei străini diferiți de Dumnezeul Creator, care a spus în Exod 20:2-3, Biblia Ortodoxă 1988 (sigla BO): “«Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!”

Noul Testament susține acest principiu în 1Corinteni 8:5-6; 2Corinteni 6:14-18; 1Ioan 5:21.

În Biblie plecăciunea în faţa unui obiect şi sărutul lui prin care îl adori, însemna: idolatrie!

Când profetul Ilie se plânge la Iahve, că a rămas singur dintre închinătorii adevăraţi, Dumnezeu îi spune în 1Regi 19:18 (BO): „Eu însă mi-am oprit dintre Israeliţi şapte mii de bărbaţi; genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal şi buzele tuturor acestora nu l-au sărutat!”

Noul Testament susţine acelaşi lucru. În Romani 1:22-25 (Biblia Ortodoxă), se spune: „Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor...Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!” Nu se poate nega că icoana și crucea indiferent din ce material e făcută, lemn, aur, argint, piatră, fier, aramă, etc. este un obiect creat de mâna omului, chiar crucea pe care a fost răstignit Iisus a fost un obiect creat de mâna omului.

Apostolul Pavel avertizează că nu cinstim făptura, sau creatura, în locul Creatorului sau Făcătorului, adică în locul lui Dumnezeu!

Astfel rugăciunile la altcineva este: idolatrie, închinare la un dumnezeu străin și contrar poruncilor divine!

Să vedem în continuare:

 

La cine se închină închinătorii la așa ziși „sfinți”?

Satan, Diavolul, a dorit ca oamenii să îl cinstească [„proskyneo”] pe el, și chiar la ispitit pe Fiul lui Dumnezeu în acest sens, așa cum găsim scris în Matei 4:8-9, BO: “Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina [„proskyneo”], mie.

Care a fost răspunsul Domnului?

Domnul a fost explicit în Matei 4:10, BO: “Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini [„latreia”] şi Lui singur să-I slujeşti [„proskyneo”]”.

Iată, conform poruncii Domnului, atât „latreia”, cât și „proskyneo”, se acordă lui Dumnezeu, Creatorului, și nu vreunui înger, vreunui om, etc.!

Și demonii, sau dracii (îngerii lui Satan) imitând exemplul negativ a lui Satan doresc ca să îi înșele pe oameni ca să se închine lor și nu Creatorului. Și astfel ei au inventat închinarea la așa ziși „sfinți”, căci orice închinare greșită, merge la demoni, așa cum este scris în 1Corinteni 10:20, BO: “Ci (zic) că cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi ai demonilor”.

Acești demoni au luat numele din Biblie și de la alte persoane, și au făcut un cult care deviază: rugăciunea, închinarea, gândirea, inima de la singurul Dumnezeu adevărat la alte ființe, spre care demonii îi îndeamnă pe oameni ca ei să se închine acestora, să le ceară ajutorul, să facă anumite obiceiuri, sărbători, posturi, etc. care de fapt sunt jertfe aduse demonilor, căci sfinții din Biblie nu acceptă închinarea așa cum am văzut, indiferent că sunt îngeri sau apostoli, ei au spus: “Lui Dumnezeu închină-te!”

Și orice trece peste aceasta înseamnă a schimba Cuvântul lui Dumnezeu, cu pedeapsa veșnică ca răsplată pentru această închinare falsă!

Apocalipsa 22:18-19: “Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta;
Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta”
.