Botezul pentru cei morţi, apare într-un singur pasaj din  Biblie: 1Corinteni 15:29.

Această referire apare în contextul argumentării lui Pavel că morţii vor învia, deoarece unii corinteni aveau îndoieli cu privire la înviere. Astfel, Pavel prezintă o serie de argumente în favoarea învierii, printre care şi argumentul: ,,Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?”

Ce spun mormoni despre botezul pentru cei morţi:

„Botez prin scufundare efectuat de o persoană în viaţă, care acţionează în numele cuiva care a murit, aşa cum s-a făcut în timpurile menţionate în Noul Testament (1Corinteni 15:29). Această rânduială este efectuată în templele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.”

Interpretarea folosită de mormoni, este că creştinii din Corint efectiv sau botezat pentru oameni morţi, care nu au fost botezaţi în timpul vieţii!!!

Susţine textul o astfel de interpretare?

Chiar dacă acceptăm că botezul pentru morţi, însemnă ‚botezul în locul mortului’, dar în acest caz argumentul mormonilor bazat pe 1Corinteni 15:29, are o lacună, textul nu spune că „voi” (corintenii), sau „noi” (Pavel şi colaboratorii săi, sau restul creştinilor) s-au botezat pentru morţi, nici nu spune „toţi” (ca şi în Romani 6:3, unde Pavel face referire că toţi creştini s-au botezat în Cristos), NU, textul spune: cei ce se botează pentru cei morţi”!

Astfel Pavel face referire la unii oamenii, care se botezau pentru cei morţi, cine erau aceştia?

Aceştia nu putea fi creştini!

Cu siguranţă că creştinii autentici nu practicau un astfel de botez, ei ştiau care este semnificaţia botezului şi nevoia de pocăinţă şi credinţă personală pentru botez, ei ştiau că fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu (Evrei 11:6).

Deoarece botezul din întreaga învăţătură a Bibliei, este ceva ce facem personal, nu ceea ce facem unii pentru alţii (Fapte 8:12-13). Principiile despre botez, nu lasă loc a unui botez făcut în locul altora, de pildă, cine crede personal se botează (Fapte 8:35-38), cei ce primesc Cuvântul se botează (Fapte 2:41), botezul implică o înviere cu Cristos prin credinţa celui ce se botează (Coloseni 2:12) şi prin mărturisirea lui (nu a altuia în locul lui) cu gura (Fapte 22:16; Romani 10:9-10).

Este interesant că în timp ce despre botezul creştin ‚în Numele lui Isus’ sau ‚în Cristos’, este un botez practicat de „toţi” creştinii (Romani 6:3; Galateni 3:27), botezul pentru morţi este practicat de „cei”, adică de unii oameni, de o grupare la care face Pavel referire. Şi cu siguranţă că este vorba de o grupare păgână nu creştină. Este demn de notat că la nord de Corint, a fost un oraș numit Eleusis, unde exista locaţia unui religii păgâne, care practica un fel de botez pentru morți, pentru a garanta o viața bună după înviere. Aceasta religie a fost menţionată de Homer în Imnul lui Demeter 478-79.

Apostolul Pavel, a făcut referire la ei, prin fraza: cei ce se botează pentru cei morţi”, având în vedere că corintenii cunoşteau această practică din vecinătatea lor, şi ei erau prietenii răi care îi înfluenţau să nu creadă în învierea morţilor (1 Corinteni 15:12,33). De aceea, Pavel face referire la ei, spunând că dacă nu cred în învierea morţilor cei din Eleusis, de cei mai practică botezul pentru morţi!

Au existat religii păgâne care practicau un fel de afundare, sau spălare, un fel de botez ritual, cu siguranţă că Satan şi demonii au descoperit închinătorilor lor, această lucrare, şi au copiat-o dar în sens negativ, şi a fost folosită în închinarea falsă.

Dar aceasta nu are a face cu creştinismul!!!

Prin urmare, deoarece, nici textul în sine din 1Corinteni 15:29, nici istoria, nu confirmă o practică răspândită în creştinism a unui botez pentru morţi, este inutil să susţinem că acest botez trebuie practicat de creştinii.

Prin urmare se ridică următarea întrebare pertinentă:

Este botezul efectuat de mormoni, botezul la care face referire Pavel în 1Corinteni 15:29?

Biserica ,,Sfinţilor Zilelor din Urmă” (Mormonii), se laudă că reprezintă restaurarea creştinismului autentic din primul secol d.C., deoarece în doctrina şi practica lor, au botezul pentru cei morţi ca şi primii creştini.

Însă ei trec cu vederea că textul nu spune: ,,Altfel, ce ar face toţi ce se botează pentru cei morţi?” ci spune:  ,,Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi?” Astfel mormonii se pot asemăna cel mult cu cei [păgânii] ce s-au botezat pentru cei morţi, despre care Pavel vorbeşte.

Apostolul Pavel, spune să călcăm pe urmele lui (1Corinteni 11:1), dar nicăieri nu spune să călcăm pe urmele celor ce se botează pentru cei morţi!!!

Toate principiile din Scriptură despre botezul în apă (vezi: Fapte 2:38; 8:12; Coloseni 2:12) contravine unui botez în locul mortului, şi astfel indică că „botezul” mormon este o înşelătorie!

Ba mai mult, doctrina lui Mormon se contrazice singură:

În cartea Alma, din cartea lui Mormon, la cap. 34, v.33-35: „...vă implor să nu amânaţi ziua pocăinţei voastre până la sfârşit; căci după aceea zi din viaţă, care ne este dată nouă ca să ne pregătim pentru veşnicie, iată, dacă noi nu îmbunătăţim timpul nostru cât suntem în această viaţă, atunci noaptea întunecimii va veni...Căci iată, dacă voi aţi amânat ziua pocăinţei voastre chiar până la moarte, iată voi aţi devenit supuşi spiritului diavolului, iar el vă pecetluieşte ca fiind de-ai săi; de aceea Spiritul Domnului s-a retras de la voi şi nu are nici un loc în voi, iar diavolul are toată puterea asupra voastră; iar aceasta este starea ultimă a celui păcătos.” [sublinierile îmi aparţin].

Iată că în acest pasaj se arată că după ce un om trece din viaţă în moarte şi nu s-a pocăit, este pecetluit de diavol şi această stare este ultima a celui păcătos, cu alte cuvinte nu mai există posibilitate de salvare sau schimbare a situaţiei. Întrebare: Ce nevoie mai au păcătoşi de botezul celor vii în locul lor, dacă ei nu s-au pocăit şi acum sunt sub puterea diavolului, „ iar aceasta este starea ultimă a celui păcătos”?

În cartea 3Nefii se arată clar că „botezul” trebuie făcut de cel ce crede şi se pocăieşte, acolo se spune: „...oricine care se va pocăi de păcatele sale prin cuvintele voastre şi va dori să fie botezat în Numele Meu, pe acela îl veţi boteza...iar acela care crede în Mine şi care este botezat, acela va fi salvat...trebuie să vă pocăiţi şi să fiţi botezaţi...” - 3Nefii 11:23-40. Tot la fel în cartea Moroni 8:10-12,25: „...pocăinţă şi botez pentru aceia care sunt responsabili şi capabili să păcătuiască...şi prunci lor nu au nevoie de nici o pocăinţă şi nici de botez...Iar primele roade ale pocăinţei sunt botezul; iar botezul vine prin credinţă ...” [sublinierile îmi aparţin].

Iată că cartea de bază a mormonilor, explică motivul pentru care copiii nu trebuie să se boteze, şi anume nu sunt responsabili de ei, ne întrebăm în mod sincer, oare morţii „sunt responsabili şi capabili să păcătuiască” Lăsăm pe cititor să răspundă singur la această întrebare! În plus, cartea afirmă clar: „botezul vine prin credinţă”, ori cel mort nu poate avea credinţă!!!

Iată că doctrina lui Mormon se contrazice singură! Arătând că această carte este o carte înşelătoare!!!

În plus, unde ni se spune în Scriptură că primii creştini au avut temple ca şi Mormonii? Unde ni se spune că doar în aceste temple trebuie efectuat botezul? Cu siguranţă că practica mormonă nu este o restaurare a doctrinei şi practici autentice a botezului, ci a unei practici păgâne!!!

Iubite cititor nu fi lesne crezător; şi citeşte cu atenţie Scripturile, Sfânta Biblie!