Tipărire

2Tesaloniceni 2:1-12, SCC: Vă rugăm însă, fraţilor, referitor la venirea Domnului nostru Iesus Christos şi strângerea noastră împreună cu El; să nu fiţi repede clătinaţi din minte; nici să fiţi înspăimântaţi; nici printr-un spirit, nici printr-o cuvântare, nici printr-o scrisoare ca fiind de la noi, ca şi cum ziua Domnului este aici. Să nu vă amăgească cineva în nici un fel; pentru că ziua nu va veni dacă nu are să vină întâi apostazia şi să fie dezvăluit omul nelegiuirii, fiul pierzării; cel împotrivându-se şi ridicându-se mai presus de orice este zis: „Dumnezeu”, sau de ce orice obiect al închinării; încât el se aşează în templul lui Dumnezeu, demonstrând că este Dumnezeu. Nu vă amintiţi că, fiind încă la voi, vă spuneam acestea? Şi acum ştiţi ce îl opreşte, pentru a fi el dezvăluit la timpul lui. Pentru că misterul nelegiuirii lucrează deja, dar numai până când cel oprind acum, are să fie luat din mijloc; şi atunci va fi dezvăluit cel nelegiuit, pe care Domnul Iesus îl va înlătura cu suflarea gurii Lui şi îl va desfiinţa cu  arătarea prezenţei Sale; pe cel a cărui prezenţă este potrivit lucrării lui Satan, în orice lucrare puternică şi semne şi miracole false; şi în orice amăgire a nedreptăţii pentru cei pieritori, pentru că nu au primit dragostea adevărului, pentru a fi ei salvaţi. Şi de aceea, Dumnezeu a trimis o putere lucrătoare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, ca să fie judecaţi toţi cei necrezând adevărul, ci bineplăcându-le în nedreptate”.

 

Majoritatea oamenilor care spun că sunt creştini, declară că „Isus” poate veni la „noapte”, sau „mâine”, ei nu cunosc Cuvântul profetic, care explică că înainte de a veni Domnul: „are să vină întâi apostazia şi să fie dezvăluit omul nelegiuirii”! De aceea, mulţi sunt rătăciţi cu învăţături false, ca de pildă cu teoria potrivit căreia răpirea biserici are loc înainte de venirea lui anticrist şi înainte de necazul cel mare, ce întunceric!

Apostul Pavel prin inspiraţie divină precizează clar: „referitor la venirea Domnului nostru Iesus Christos şi strângerea noastră împreună cu El; să nu fiţi repede clătinaţi din minte; nici să fiţi înspăimântaţi; nici printr-un spirit, nici printr-o cuvântare, nici printr-o scrisoare ca fiind de la noi, ca şi cum ziua Domnului este aici. Să nu vă amăgească cineva în nici un fel; pentru că ziua nu va veni dacă nu are să vină întâi apostazia şi să fie dezvăluit omul nelegiuirii”.

Să vedem în continuare:

 

1. Ce este apostazia?

Termenul grecesc: apostasía vine din verbul aphístemi” care înseamnă „a se îndepărta”. Substantivul are sensul de: lepădare, dezertare, abandonare, răzvrătire. Conducătorii religioşi de la Ierusalim l-au acuzat pe Pavel de apostazie (lepădare) faţă de legea mozaică (Fapte 21:21).

Pasajul din 2Tesaloniceni 2:3, tradus de unii cu: „depărtarea” (N.T. Smirna 1857);  „răzvrătirea” (Noua Traducere Românească 2007), „lepădarea de credinţă” (versiunea D. Cornilescu), În versiunea: Scripturile Calea Creştină: „apostazia”.

Iar apostazia din 2Tesaloniceni cap. 2, este îndepărtarea oamenilor dintre naţiuni de Tatăl ceresc, pe care toţi Îl au în cunoştinţa lor, prin mărturia creaţiei (Romani 1:19-20,Romani 1:28), şi închinarea la anticrist (Apocalipsa 13:8), care se va ridica mai presus de orice este zis: „Dumnezeu” !

Dar mai ales îndepărtarea evreilor de la Iehova, şi acceptarea lui Anticrist, ca Dumnezeu, deoarece  el se aşează în templul lui Dumnezeu, demonstrând că este Dumnezeu”. Această aşezare în templu se referă la aşezarea lui în templul din Ierusalim reconstruit, prin care va înşela persoane din poporul Israel să creadă că el este Dumnwezeu. Evreii care nu au crezut adevărul predicat de Iehoşua (Iesus) când a fost pe pământ, vor fi înşelaţi de Anticirist!!!

 

2. Cine este omul nelegiuirii, fiul pierzării?

Aşa cum indică textul: „omul nelegiuirii” nu este „clerul creştinătăţii”, aşa cum intepretează martorii, nu este nici papa, nici un grup de oameni. Ci el este un om, descris ca fiind: „omul nelegiuirii, fiul pierzării”, similar aşa cum a fost descris Iuda Iscarioteanul în Ioan 17:12 SCC: „fiul pierzării”.

Satan prin acest om va încerca să imite lucrarea divină!!!

Dacă Tatăl ceresc a făcut prin Fiul Său: semne, minuni şi lucrări puternice (Fapte 2:22).

Satan face prin acest om (anticrist), semne, minuni şi lucrări de putere, dar false!!! – 2Tesaloniceni 2:9.

Dacă Isus a fost înviat de Tatăl şi i-a dat toată autoritatea în cer şi pe pământ (Fapte 2:31-33; Matei 28:18).

Satan îl va învia pe anticrist (fiara cu şapte capete), şi îi va da toată puterea lui (Apocalipsa 13:2-3; Apocalipsa 17:8).

Regii păgâni sunt descrişi în Biblie ca fiare (Daniel 7:1-8), deoarece în spatele lor din punct de vedere spiritual erau demoni, fiare!!! Omul nelegiuirii sau Anticristul este descris ca fiară în Biblie (Apocalipsa cap. 13), ca cornul cel mic (Daniel 8:9), ca rege (Daniel 8:23), regele nordului (Daniel 11:21-45).

Deci în viitor, în necazul cel mare care va dura 42 de luni (cca. trei ani şi jumătate – Apocalipsa 13:5), lumea va fi condusă de acest om, această fiară, el devenind prin puterea satanei un lider mondial la care se vor închina toţi cu excepţia celor scrişi în cartea vieţii!!!

El va controla mulţimile de oameni prin: 1. viclenie şi intrigi (Daniel 11:21-23,Daniel 1:27); 2. linguşiri (Daniel 11:32); 3. semene, minuni şi lucrări de putere dar false (2Tesaloniceni 2:9); 4. intimidare, printr-o mare putere de a se război (Apocalipsa 13:4); 5. pe cei ce nu va reuşi să-i seducă vor fi persecutaţi, unii chiar ucişi (Apocalipsa 13:7-10; Daniel 11:31-35).

Noi nu trebuie să confundăm diferiţi lucrători falşi, gen: papa, sau alţi lideri religioşi cu Anticristul ce va conduce lumea! Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în 1Ioan 2:18, face o diferenţă între anticrişti religioşi ce acţionau contra adevărului lui Christos, şi Anticrist ce urmează să vină, ce va conduce lumea: politic, economic, comercial şi nu doar religios!!!

1Ioan 2:18, SCC: „Copilaşilor, este ora din urmă; şi, după cum aţi auzit că vine Antihristul, şi acum s-au făcut mulţi Antihrişti, de la aceasta cunoaştem că este ora din urmă”. Iată în timpul lui Ioan, când deja de zeci de ani a început zilele din urmă (Evrei 1:2) sau „ora din urmă”, unii oameni s-au abătut de la credinţa sfinţilor (Iuda 1:3), au ieşit din rândurile lor (v.29) şi au învăţat lucruri stricate, care erau contra lui Christos! Unul din ele era erezia că Fiul nu a fost carne, ci doar duh, ceea ce era echivalent cu a nega răscumpărarea, pe care Domnul Iesus a plătit-o cu propriul Său corp de carne! – 1Ioan 4:1-3; Ioan 6:51.

În contrast cu aceşti anticrişti (eretici), ce acţionau în timpul apostolul Ioan, el vorbeşte despre viitor spunând: „că vine Antihristul”, în mod similar cu ceea ce Pavel a dezvăluit când a spus: „Pentru că misterul nelegiuirii lucrează deja”! Misterul nelegiuirii, lucra încă din timpul lui Pavel, doar că ea nu s-a dezvăluit public, lucrarea anticristică era şi atunci prin eretici, dar urma ca cel ce oprea dezvăluirea lui Anticrist să fie dat la o parte „şi atunci va fi dezvăluit cel nelegiuit”, atunci urma să fie dezvăluit nu doar misterul nelegiuirii care lucrează din primul secol d.C., ci omul nelegiuirii, sau „cel nelegiuit”!!!

Se ridică deci întrebarea:

 

3. Cine este cel care Îl opreşte pe anticrist ca să nu fie dezvăluit decât la timpul lui?

În primul secol cel care l-a oprit pe omul nelegiuirii în primă fază au fost apostolii, ei erau temelia adunării (Efeseni 2:20-22). Ei au combătut ereziile, ei au oprit misterul nelegiuirii să nu se dezvăluie (arate) atunci!

Ei au predicat pe Christosul Cel adevărat, Domnul a lucrat prin ei: semne, minuni şi lucrări de putere (Evrei 2:4). Ei au primit adevărata evanghelie (Galateni 1:11-12). Ei au trezit credincioşi din Israel la o închinare vie la adevăratul Dumnezeu: Iehova prin Fiul Său (Galateni 2:9; Iacob 1:1).

Ei erau lumina lumii şi sarea pământului (Matei 5:13-14).

Ei au detronat pe satan şi pe demoni (Luca 9:1-2; Luca 10:1-19).

Ei au condus ca regi şi preoţi din locurile cereşti (Apocalipsa 1:5-6; Efeseni 2:6).

          În viitor, ceea ce îl va opri pe anticrist să nu se dezvăluie decât la timpul lui, vor fi doi profeţi din Israel care vor fi un ultim obstacol ca Anticristul să nu se dezvăluie, ca să nu intre mai repede în templul din Ierusalim prezentându-se drept: „Dumnezeu”!!!

Lucrarea celor doi martori ai Domnului, va fi cu 42 de luni înainte de domnia lui Anticrist şi este descrisă în Apocalipsa 11:1-13.

Dar după aşa zisa „înviere” a lui Anticrist care iasă din abis (Apocalipsa 11:7), el omoară pe cei doi martori, atunci nimic nu îl va mai opri ca el să intre „în templul lui Dumnezeu, demonstrând că este Dumnezeu”, şi va înşela pe mulţi evrei şi nu numai, că el este Dumnezeu şi că merită închinare!!!  

 

4. Care este scopul pentru care Creatorul trimite lucrarea de rătăcire?

Scopul pentru care Adevăratul Dumnezeu Iehova, trimite lucrarea de înşelare a lui Anticrist, este descris în 2Tesaloniceni 2:10-12, SCC „...pentru că nu au primit dragostea adevărului, pentru a fi ei salvaţi. Şi de aceea, Dumnezeu a trimis o putere lucrătoare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, ca să fie judecaţi toţi cei necrezând adevărul, ci bineplăcându-le în nedreptate.  

Inima oamenilor nu este la adevăr şi dreptate; ci, la cum să le meragă bine, cum să prospere fără Dumnezeu, cum să trăiască o viaţă fără Cuvântul adevărului, dar în prosperitate! Oamenii vor să fie salvaţi dar fără a asculta de legea divină!!!

Şi atunci pentru că inima lor nu este la Tatăl ceresc, El le trimite o lucrare de rătăcire, ce îi va testa, şi va împărţi oamenii în două tabere: cei ce se închină Lui şi fac voinţa Lui (Ioan 4:23-24; 1Ioan 2:17). Şi cei ce se închină la satan, anticrist, imaginea fiarei şi acceptă modul de conducere al fiarei prin semnul fiarei şase sute şaizeci şi şase, toţi aceştia vor fi condamnaţi etern! – Apocalipsa 13:2-18; Apocalipsa 14:9-11.

Ce se poate spune despre tine care citeşti acest articol? În care tabără vei fi? Trăieşti adevărul chiar când acesta implică sacrificii din partea ta, urăşti nedreptatea, sau îţi place de ea când este în avantajul tău? Ai primit tu dragostea adevărului?