Tipărire

Biblia vorbeşte despre „fameni” (enuci), chiar Domnul Isus ne învaţă de trei categorii de fameni, când spune în Matei 19:12: „Fiindcă Sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; Sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi Sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” După cum ne-am dat seama din text, prima categorie de fameni, sunt cei cu un defect sau handicap din naştere. A doua categorie sunt cei „făcuţi fameni de oameni”, adică persoane castrate, pentru a sluji în diferite funcţii de răspundere (2Regi 20:18Estera 1:10,Estera 1:12,Estera 1:15; 2:21,23; 6:2; 7:9; Isaia 39:7; Ieremia 29:2; 34:19; 52:25), din această categorie avem un famen care a devenit creştin şi care a fost un responsabil cu finanţele la regina Candace a etiopienilor (vezi: Fapte 8:27-39).

Trebuie să înţelegem, că famenii nu sunt dispreţuiţi de Dumnezeu, ba chiar Dumnezeu la face următoarea promisiune care se va împlini în mod deplin în mileniu (Apocalipsa 20:3) pe pământ: „...Şi famenul să nu zică: „Iată, eu Sunt un copac uscat!” Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge...” (Isaia 56:3-7).

Dar a treia categorie de fameni, şi anume cei care s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor, adică care au renunţat la căsătorie de bună voie, pentru a sluji împărăţiei cerului. Aceştia au o bună răsplată în ceruri!

După cum spune Pavel inspirat de Spiritul Sfânt: „Astfel cine se căsătoreşte bine face; şi cine nu se căsătoreşte mai bine face (1Corinteni 7:38 BCR). Dar de ce stau lucrurile aşa? Tot el prin inspiraţie divină, explică în 1Corinteni 7:33-40: „Dar cine este însurat, se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea ne-măritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie Sfântă şi cu trupul şi cu duhul; iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos, şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.”

În concluzie, cei ce s-au făcut fameni de dragul regatului cerurilor au avantajul de a nu avea atâtea responsabilităţi familiale, şi astfel poate să se îngrijească „de lucrurile Domnului” slujind „Domnului fără piedici”. Ba mai mult, persoana necăsătorită este sfântă (principiile se aplică atât la bărbaţi cât şi la femei care îşi păstrează virginitatea de dragul Domnului), şi „cu trupul şi cu duhul”.

Însă această hotărâre de a rămâne virgin şi necăsătorit, o i-a fiecare personal, după cum precizează Pavel prin cuvintele: „Dar cine a luat în inima lui o hotărâre tare, şi nu este forţat de nevoi, ci este liber să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze virginitatea, bine face.” (1Corinteni 7:37). Să nu uităm căci chiar Domnul Isus a precizat: „Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat...Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească”. Astfel numai cine este chemat de Dumnezeu, primeşte darul celibatului, după cum însuşi Pavel recunoaşte în 1Corinteni 7:7: „Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine (adică necăsătoriţi); dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.” Astfel după cum căsătoria este un dar al harului tot aşa şi celibatul.

Ba mai mult, Domnul Isus şi-a ales un grup format din 144.000 de evrei virgini pentru ai fi însoţitori peste tot (Apocalipsa 14:1-5). Despre ei se spune: „Ei sunt aceia care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini” şi tocmai acesta este un motiv pentru care „Ei sunt aceia care urmează pe Miel oriunde merge El” şi ei sunt: „răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.” Iar dacă regii pământeşti au avut slujitori fameni [virgini], unii făcuţi fameni de oameni (vezi Fapte 8:27), alţii ca Nebucadneţar a ales tineri necăsătoriţi ca să fie instruiţi (Daniel 1:3,Daniel 1:4), cu atât mai mult Regele regilor ar putea să aibă tineri virgini în poporul Său.

Şi având în vedere principiul: < mai întâi iudeul > (Romani 2:10) cât şi principiul: <cel necăsătorit (virgin) mai bine face> (1Corinteni 7:38), atunci cei 144.000 de evrei şi virgini au prin excelenţă întâietatea asupra tuturor celor răscumpăraţi mai ales că în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină, de aceea ei, sunt primul rod din necazul cel mare.

Dar şi oamenii dintre naţiuni pot face parte dintre răscumpăraţii Domnului, deoarece Biblia spune de o răscumpărare prin sângele lui Isus, a „oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” (Apocalipsa 5:9,Apocalipsa 1:10), nu numai din „seminţiile fiilor lui Israel” aşa cum sunt cei 144.000 (Apocalipsa 7:1-8).

În concluzie, chiar dacă căsătoria nu este păcat, ea este sfântă în Domnul, dar celibatul şi virginitatea este o virtute mai înaltă, astfel cei care sunt necăsătoriţi trebuie să caute faţa Domnului, pentru a primi descoperire despre chemarea şi darul lor (Coloseni 1:9-11), pentru a vedea dacă nu cumva sunt chemaţi să fie fameni pentru Împărăţia cerurilor”. Iar dacă sunt chemaţi la aceasta, să-l preamărească pe Dumnezeu care le-a dat acest dar al harului.

Tot la fel şi cei care acum sunt necăsătoriţi dar au fost căsătoriţi în viaţa lor, acum fiind văduvi, ei ar putea să rămână aşa, adică necăsătoriţi, după cum se spune în 1Corinteni 7:8: „Celor ne-însuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.”

Adunarea creştină trebuie să se roage pentru fameni şi pentru cei necăsătoriţi, ca ei să rămână tari şi să nu cadă în păcate, în imoralitate, şi să-şi păstreze puritatea pentru a fi sfinţi şi cu trupul şi cu spiritul spre gloria Mirelui ceresc care este şi El virgin ca şi ei.

Dumnezeu va fi glorificat prin trupurile noastre, dacă ne păstrăm chemarea şi darul în sfinţenie, în voia Lui (1Petru 1:15,1Petru 1:16). Iar dacă suntem chemaţi a fameni pentru împărăţia lui Dumnezeu, atunci să slujim Domnului în mod deplin, păstrându-ne sfinţi şi cu trupul şi cu duhul!

„Iar a Celui Ce poate să vă păzească de cădere şi să vă facă să staţi fără pată şi plini de bucurie înaintea slavei Lui, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru, a Lui să fie slava, măreţia, puterea şi autoritatea, înainte de toţi vecii, acum şi pentru toţi vecii! Amin.”Iuda 1:24,Iuda 1:25.