Dacă cele 10 porunci date de Dumnezeu prin Moise naţiunii lui Israel, în legământul cu acest popor (Exod 20:1-17; 34:27) nu s-ar fi aborgat la cruce, atunci am fi găsit cu siguranţă referire la cele 10 porunci, la păzirea lor în Noul Testament!

Dar ce găsim în Scrierile noului legământ?

Fapte 15:5-11,Fapte 15:23-29: „Atunci unii din partida Fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat, şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise. Apostolii şi presbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă. Acum, deci, de ce ispitiţi pe Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus...Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, presbiterii (Sau: bătrânii.) şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri, care Sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!  Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor, şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni, şi să-i trimitem la voi,...Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, şi de curvie, lucruri de cari, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”

În acest pasaj se arată că unii dintre evreii care au crezut în Isus, susţineau obligativitatea pentru cei dintre neamuri să se circumcidă şi să păzească legea lui Moise (v.5,24) cu referire la întreaga lege; căci expresia „legea lui Moise” se aplică la întreaga lege : Deuteronom 5:1,Deuteronom 5:12-15; Neemia 9:13,Neemia 9:14; 1Cronici 22:12,1Cronici 22:13; 1Regi 2:3; Ezra 7:6,Ezra 7:10.

Însă apostolii călăuziţi de Duhul Sfânt au hotărât următoarele restricţii: să se ferească de: 1. Lucrurile jertfite idolilor; 2. De consumarea sângelui; 3. Şi a animalelor sugrumate (din care nu s-a scurs sângele); 4. De desfrânare.

Toate aceste restricţii existau şi înainte de a fi dată legea lui Moise (ferirea de idolatrie – Geneza 35:3,Geneza 35:4; de sânge şi animale sugrumate – Geneza 9:3,Geneza 9:4; de desfrânare – Geneza 12:15-18; 39:9).

De asemenea este curios, că sabatul, nici măcar nu este menţionat, ceea ce lasă să se înţeleagă că Duhul Sfânt şi apostolii nu priveau: sabatul ca parte din noul legământ!

Dar nici chiar în listele cu porunci de mai târziu, care le completează pe acestea şi care apar în epistole, nu menţionează nimic de obligativitatea sabatului (Romani 1:29-32; 1Corinteni 5:10,1Corinteni 5:11; 6:9,10; Galateni 5:19-21; etc.).

Romani 7:4,Romani 7:6: „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu...Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi Suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” Este un text clar care precizează abrogarea întregii legi şi a decalogului, căci aici se spune conform GBV 1989: „…prin trupul lui Cristos aţi murit în ce priveşte legea…Dar acum am fost dezlegaţi de lege şi suntem morţi faţă de ceea ce ne ţinea robi, ca să slujim ca robi, în înnoirea duhului, iar nu după vechea literă.” Deci noi suntem dezlegaţi de legea veche, suntem morţi faţă de ea, adică complet inactivi. Însă cei ce susţin sabatul, sucesc acest pasaj dându-i o interpretare greşită. Ei spun că cuvântul lege de aici se referă, doar la legea ceremonială a jertfelor, şi nu la cele 10 porunci; dar nici textul nici contextul nu susţine o astfel de interpretare.

 

Ba mai mult, contextul arată că aici Pavel se referea tocmai la cele 10 porunci, căci în v. 7, el face referire la porunca a zecea din decalog, care spunea să nu pofteşti; prin urmare suntem dezlegaţi de lege.

 

Efeseni 2:15: „şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace”. Este un pasaj clar care indică momentul abrogării legii, şi anume moartea lui Cristos.

Poate cineva ar putea zice despre textele mai sus menţionate, că descriu abolirea legii, şi nu direct despre abolirea sabatului; şi ar dori să vadă un text clar, direct, despre sabat, că nu mai este obligatoriu pentru creştini; acest text îl vom prezenta în continuare:

Coloseni 2:14,Coloseni 2:16,Coloseni 2:17 – Este un pasaj clar şi fără echivoc care precizează: „A şters înscrisul care era împotriva noastră prin poruncile lui şi l-a luat din cale pironindu-l…DECI nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, sau lună nouă sau SABATE. Care sunt o umbră a lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos.”

Deci este clar, nimeni să nu vă judece, dacă nu ţineţi sabatele expuse în lege. Dar unii sucesc şi acest pasaj, că se referă numai la sabatele care se ţineau cu ocazia unor sărbători sau la anii sabatici, cum interpretează unii. De fapt, de unde ştiu ei că expresia sabate”, sar referi doar la unele sabate şi nu la toate? Care este criteriul sau principiul teologic, pentru o astfel de interpretare? În plus, alte traduceri ale Bibliei traduc prin: „un sabat” NT CLV, sau  „la vreun sabat” NW. Iar contextul confirmă că se referă la orice tip de sabat; deoarece v.16, este o concluzie a v.14,15, căci v.16, începe cu cuvântul: deci”. Expresia „deci”, arată că v.16 este o finalitate a v.14,15, unde s-a precizat că înscrisul cu porunci a fost şters. Dar ce conţinea înscrisul cu porunci, conţinea El şi sabatul săptămânal? Să lăsăm ca însuşi Biblia să ne dea răspunsul la această întrebare. Dacă deschidem Biblia la Exod 24:3,Exod 24:4 sau la Deuteronom 31:9-11, vom vedea că înscrisul cu porunci conţinea: „…toate cuvintele Domnului şi toate legile” (BC), deci implicit şi sabatul săptămânal, şi ce s-au întâmplat cu acestea? Au fost şterse, de aceea nimeni nu mai este obligat să ţină sabatul.

O altă dovadă că sabatul din Coloseni 2:16, se referă şi la cel săptămânal, este v.15, unde se arată că Domnul Isus la cruce a dezarmat domniile şi stăpânirile demonice de armele lor. Care erau armele lor cu care îi acuza pe oameni? Călcarea înscrisul cu porunci (v.14), călcarea legii lui Dumnezeu printre care şi călcarea sabatului. Căci nu ne putem închipui că demonii ar fi acuzat evreii care au călcat sabatul din al şaptelea an, dar nu îi învinovăţea când călcau sabatul săptămânal!?! O altă dovadă că în sabatele din Coloseni 2:16, este inclus şi cel săptămânal, este v.17, unde se precizează că lucrurile din v.16 sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Să ne întrebăm: Este sabatul săptămânal o umbră a lucrurilor viitoare ? Da, căci a şaptea zi (al şaptelea mileniu) va fi domnia lui Cristos şi regatul de o mie de ani al păcii (2Petru 3:8-13).

Deci, dacă este o umbră a lucrurilor viitoare, atunci noi în prezent nu mai trebuie să-l ţinem; căci, noi credem că „trupul este al lui Cristos”, adică trupul, adunarea este a lui Cristos, şi noi avem totul deplin în El (Coloseni 2:8-10), prin urmare numai avem nevoie de lege (Coloseni 2:1-8). Tocmai ţinerea legii ne face să nu ne ţinem strâns unit de capul din care tot trupul este hrănit şi creşte (Coloseni 2:17-19)

Evrei 7:11,Evrei 7:12 Acelaşi lucru despre ştergerea tuturor poruncilor din Vechiul Legământ, înclusiv a celor 10 porunci, este subliniat şi în acest pasaj, unde se declară: „Dacă într-adevăr desăvârşirea ar fi fost prin preoţia leviţilor, CĂCI PE TEMEIUL EI A PRIMIT POPORUL LEGEA, ce nevoie mai era să se ridice un alt fel de preot, după rânduiala lui Melhisedec, şi care nu a fost numit după rânduiala lui Aron ? Pentru că, fiind schimbată preoţia, TREBUIA  NUMAIDECÂT SĂ AIBĂ LOC ŞI O SCHIMBARE A LEGII.”

Să reflectăm sincer la această precizare: Pe ce temei a primit poporul Israel, legea? Pe temeiul preoţiei levitice. Care lege a primit-o pe acest temei, doar legea ceremonială? Nu, ci TOATĂ LEGEA (Exod 24:3-8). Ce s-a întâmplat cu preoţia lui Aron? A fost schimbată. Care este consecinţa schimbării preoţiei? S-a schimbat şi legea!

Deci este clar că creştinii trebuie să ţină nu legea abrogată; ci, legea Noului Legământ. Iar această lege o găsim în învăţăturile lui Cristos şi ale apostolilor, consemnate în Noul Testament.

Aceasta nu înseamnă că Vechiul Testament este de lepădat, ci înseamnă că numai poruncile reiterate în Noul Testament mai sunt valabile, sau înţelesul spiritual al legii, dat prin Duhul Sfânt.

Iar prin faptul că porunca de sabat nu este revigorată (re-poruncită) în Noul Legământ ca o obligativitate; în consecinţă, nu mai trebuie ţinută.

Analizând poruncile noului legământ, în ele au fost re-introduse 9 din cele 10 porunci, ca porunci literale, după cum urmează: porunca I (Exod 20:3, reintrodusă: 1Corinteni 8:5,1Corinteni 8:6); porunca II (Exod 20:4,Exod 20:5, reintrodusă: Romani 1:22-25; 1Ioan 5:21); porunca III (Exod 20:7, reintrodusă: Matei 6:7); porunca IV - sabatul (Exod 20:8-11, nu a fost reintrodusă literal, doar spiritual: Evrei 4); porunca V (Exod 20:12, reintrodusă: Efeseni 6:2); porunca VI (Exod 20:13, reintrodusă: Romani 13:9); porunca VII (Exod 20:14, reintrodusă: 1Corinteni 6:9; Evrei 13:4); porunca VIII (Exod 20:15, reintrodusă: 1Tesaloniceni 4:6; Efeseni 4:28; 1Petru 4:15); porunca IX (Exod 20:16, reintrodusă: Matei 19:18); porunca X (Exod 20:17, reintrodusă: Fapte 20:33-35; 1Corinteni 10:6).

Având în vedere că nu vom ţine un sabat săptâmânal; ci, unul zilnic, spiritual, de odihnă în Cristos (comp. Evrei 4:3,Evrei 4:6,Evrei 4:7; cu Evrei 3:13,Evrei 3:15; Matei 11:28-30).

Toţi care doresc să fie creştini adevăraţi trebuie să se silească să păzească poruncile Noului Legământ care sunt peste 100, şi le găsim în Noul Testament.